English (en-GB)
Polish (PL)
English (en-GB)

Purposes and tasks of the KZR RSP

Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych powołany został na Zjeździe Założycielskim w dniu 30 czerwca 1992 r. w Warszawie. Formalną działalność rozpoczął natomiast po zarejestrowaniu statutu w Sądzie Rejestrowym w Warszawie w dniu 9 października 1992 r.

Główną przesłanką inicjatywy utworzenia Krajowego Związku, którą podjęli przedstawiciele 205 rolniczych spółdzielni produkcyjnych z 40 województw oraz 2 związków spółdzielczych w Chodzieży i Świdnicy, była konieczność podjęcia na szczeblu krajowym obrony interesów środowiska rolniczych spółdzielni produkcyjnych, pozbawionego jakichkolwiek struktur organizacyjnych w wyniku ustawy z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości. Ta szkodliwa dla całej spółdzielczości "specustawa" zlikwidowała Centralny Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych i związki wojewódzkie oraz funkcjonujące w ramach tych organizacji jednostki gospodarcze służące potrzebom spółdzielni. Spółdzielnie stały się co prawda w pełni samodzielnymi podmiotami gospodarczymi, ale pozbawione zostały możliwości wspólnego reprezentowania swoich interesów wobec organów władzy państwowej i samorządowej. Potrzeba skoordynowania działań w tym zakresie była szczególnie istotna w okresie gwałtownych przemian gospodarczych i społecznych, związanych z przejściem do gospodarki rynkowej.

Założyciele Krajowego Związku w przyjętym statucie zdecydowali zatem, że głównym celem ich Organizacji będzie zapewnienie zrzeszonym spółdzielniom i innym organizacjom spółdzielczym wielostronnej pomocy w ich działalności statutowej. Cel ten powinien być realizowany poprzez:

 • reprezentowanie interesów zrzeszonych spółdzielni i ich organizacji na szczeblu krajowym;
 • prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowo-instruktażowej, doradczej i lustracyjnej;
 • propagowanie i wspieranie rozwoju RSP, organizowanie współpracy i współdziałania między spółdzielniami i ich organizacjami w celu integracji środowiska rolniczej spółdzielczości produkcyjnej;
 • informowanie opinii publicznej i środowisk naukowych o głównych problemach funkcjonowania RSP;
 • udzielanie pomocy spółdzielniom w rozwiązywaniu występujących u nich problemów gospodarczych, finansowo-ekonomicznych i prawno-organizacyjnych.

W pierwszych latach funkcjonowania Krajowy Związek skoncentrował swoje działania na zapewnieniu w tworzonym nowym systemie prawnym możliwie korzystnych dla spółdzielni przepisów ekonomiczno-finansowych, ubezpieczeniowych oraz spółdzielczo-organizacyjnych. Jednocześnie we współpracy z innymi organizacjami rolniczymi, zabiegano o poprawę warunków opłacalności produkcji rolniczej, korzystne zasady sprzedaży produktów rolniczych i zaopatrzenia w środki do produkcji rolnej.

W kolejnym etapie działalności prowadzono przede wszystkim intensywne przedsięwzięcia informacyjno-szkoleniowe mające na celu jak najlepsze przygotowanie spółdzielni do funkcjonowania w warunkach wynikających z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Obecnie, zgodnie z Programem Działania uchwalonym na VI Krajowym Zjeździe Delegatów w listopadzie 2013 r., głównym kierunkiem działalności Krajowego Związku jest prowadzenie działalności na rzecz doskonalenia funkcjonowania spółdzielczych gospodarstw rolnych w warunkach zmienionych zasad Wspólnej Polityki Rolnej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz zapewnienie zrzeszonym spółdzielniom i organizacjom spółdzielczym wszechstronnej pomocy w szerokim korzystaniu ze środków przewidzianych w funduszach strukturalnych dla rolnictwa i obszarów wiejskich.  W działaniach tych celem nadrzędnym jest dążenie do zapewnienia równego traktowania rolniczych spółdzielni produkcyjnych z innymi podmiotami prowadzącymi działalność rolniczą i eliminowanie występujących juz dziś i przewidywanych ograniczeń wobec większych obszarowo gospodarstw rolnych. Krajowy Związek będzie podejmował starania o wprowadzenie do prawa krajowego regulacji uwzgledniających również specyfikę rolniczej spółdzielczości produkcyjnej, m.in. poprzez uznawanie RSP za wielorodzinne gospodarstwa rolne.

Aktualnie Krajowy Związek zrzesza bezpośrednio 114 rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz 7 związków spółdzielczych o zasięgu wojewódzkim lub regionalnym (wykaz członków). Uwzględniając liczbę spółdzielni zrzeszonych w tych związkach, Krajowy Związek skupia ogółem ok. 420 rolniczych spółdzielni produkcyjnych, tj. ok. 45% wszystkich spółdzielni działających czynnie na terenie całego kraju. Poprzez działalność szkoleniowo-doradczą i wydawniczą Krajowy Związek współpracuje również ze znaczną grupą spółdzielni niezrzeszonych w żadnej strukturze organizacyjnej.

W okresie 25 lat funkcjonowania Krajowego Związku wypracowano sprawdzone w praktyce i akceptowane przez członków formy i metody działalności statutowej, prowadzone w dwóch podstawowych kierunkach.

Pierwszy z nich obejmuje reprezentowanie interesów i promocję spółdzielni na szczeblu krajowym. Celowi temu służy m.in. stała, dobrze układająca się współpraca z Komisjami Sejmu i Senatu RP, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i innymi resortami, agencjami państwowymi działającymi w sferze rolnictwa oraz placówkami naukowo-badawczymi. Ponadto - w celu wspólnego rozwiązywania najważniejszych problemów związanych z funkcjonowaniem rolnictwa i spółdzielczości rolniczej, Krajowy Związek współpracuje na stałe z krajowymi organizacjami zawodowymi i społecznymi rolników, Krajową Radą Spółdzielczą i innymi organizacjami spółdzielczymi.

Drugim ważnym obszarem zainteresowania Krajowego Związku jest działalność informacyjno-szkoleniowa, doradcza i wydawnicza oraz działalność lustracyjna. Do najbardziej rozpowszechnionych w tym zakresie form współpracy ze spółdzielniami i ich organizacjami należy:

 • wydawanie w cyklu dwumiesięcznym "Biuletynu Informacyjnego" oraz opracowywanie innych materiałów szkoleniowych,
 • organizowanie okresowych seminariów szkoleniowych dla kadry kierowniczej spółdzielni,
 • przeprowadzanie lustracji spółdzielni ukierunkowanej głównie na instruktaż,
 • okresowe spotkania Rady i Zarządu Krajowego Związku z przedstawicielami związków i organizacji zrzeszających RSP oraz samych spółdzielni,
 • udzielanie porad indywidualnych dla spółdzielni oraz ich członków.

Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych jest jedyną organizacją zrzeszającą rolnicze spółdzielnie produkcyjne na szczeblu krajowym.

Podstawę działalności Krajowego Związku stanowią: statut, uchwały programowe przyjmowane przez Krajowe Zjazdy Delegatów na kolejne kadencje, podstawowe kierunki działalności na poszczególne lata uchwalane przez Radę Krajowego Związku oraz inne regulacje odnoszące się do związków rewizyjnych zawarte w ustawie -Prawo spółdzielcze.

Organami statutowymi Krajowego Związku są:

 • Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany co 4 lata,
 • 17-osobowa Rada,
 • 3-osobowy Zarząd.

About Us

Purposes and tasks of the KZR RSP, Members of the Council, Members of the Board

Documents

Statutes, programmes of activities, model resolutions and declarations

Members

How to become a member of the KZR RSP, resolutions, regulations, list of members of the KZR RSP

Lustration

Resolutions of the general assembly of the CSRC, Code of Ethics of the Lustrator

Publications

Information on the Information Bulletin, tables of contents, other publications

Regulations

Acts, regulations, implementing provisions