Strona wykorzystuje pliki cookies, w celu realizacji usług oraz w celach statystycznych . W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
top header
Dziś jest 04.12.2016
drukuj

Aktualności

WARUNKI PRENUMERATY "BIULETYNU INFORMACYJNEGO" NA 2017 R.

Informujemy, że decyzją Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego RSP, cena prenumeraty "Biuletynu Informacyjnego" na 2017 r. nie uległa zmianie i wynosi 520 zł rocznie (w tym podatek VAT 8%).

1.  W 2017 r. Krajowy Związek Rewizyjny RSP zamierza wydać 5-6 numerów "BIULETYNU INFORMACYJNEGO" w cyklu 2-3 miesięcznym.

2.  Spółdzielnie i organizacje zrzeszone w Krajowym Związku, które opłaciły wpisowe i składki członkowskie na cały okres przynależności do Związku, w tym również za 2016 r. oraz uregulują pierwszą ratę składki za 2017 r. w wysokości określonej w uchwale Nr 271/2016 Rady Krajowego Związku Rewizyjnego RSP z dnia 4.10.2016 r. (treść tej uchwały zamieszczamy w linku Członkowie KZR RSP), ale nie mniejszej niż 520 zł - w terminie do 15 lutego 2017 r. - będą otrzymywały 1 komplet "BIULETYNU INFORMACYJNEGO"  bezpłatnie.

3.  Pozostałe spółdzielnie i organizacje spółdzielcze mogą zamawiać prenumeratę "BIULETYNU INFORMACYJNEGO" na zasadach pełnej odpłatności. Warunkiem uzyskania prenumeraty jest dokonanie wpłaty w wysokości 520 zł za 1 komplet w terminie do 28 lutego 2017 r. na konto Krajowego Związku Rewizyjnego RSP:

PKO Bank Polski S.A. X Oddział w Warszawie

Nr 85 1020 1156 0000 7802 0062 1128

z podaniem na przelewie (przekazie):

< Prenumerata "Biuletynu Informacyjnego" 2017 r. >

22 listopad 2016 r.

STAWKI PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH ZA 2016 R.

    Jak już informowaliśmy Europejski Bank Centralny w dniu 30 września 2016 r. ogłosił oficjalny kurs euro, zgodnie z którym są przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2016 r. Kurs ten wynosi 4,3192 złotych za 1 euro. W związku z powyższym w dniu 13.10.2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenia określające stawki płatności bezpośrednich za 2016 r.

    Rozporządzenia opublikowane zostały w Dzienniku Ustaw z 2016 r. pod poz.: 1701 - 1704 oraz 1706 - 1708 i wchodzą w życie z dniem 16.10.2016 r.

Stawki płatności bezpośrednich za 2016 r. wynoszą:

a)  jednolita płatność obszarowa (JPO) - 462,05 zł/ha (w 2015 r. - 453,70 zł/ha);

b) stawka płatności dodatkowej - 172,79 zł/ha - płatność max. do 27 ha na gospodarstwo (w 2015 r. - 171,73 zł/ha);

c) stawka płatności za zazielenienie - 310,10 zł/ha (w 2015 r. - 304,31 zł/ha);

d) stawka płatności dla młodego rolnika - 231,97 zł/ha - płatna dodatkowo do 50 ha (w 2015 r. - 258,97 zł/ha);

e) stawki płatności związane do zwierząt:

- płatność do bydła - 256,20 zł/szt. - płatność do 30 szt. (w 2015 r. - 261,37 zł/ha),

- płatność do krów - 322,62 zł/szt. -płatność do 30 szt. samic (w 2015r. - 314,28 zł/ha),

- płatność do owiec - 111,95 zł/szt. samicy (w 2015 r. - 116,56 zł/szt.),

- płatność do kóz - 68,25 zł/szt. samicy (w 2015 r. - 77,80 zł/szt.);

f) stawki płatności związanych do powierzchni upraw:

- do chmielu - 2.317,00 zł/ha (w 2015 r. - 2.336,53 zł/ha),

- do roślin wysokobiałkowych - 430,49 zł/ha - płatność max. do 75 ha w rośliny w plonie głównym (w 2015 r. - 422,00 zł/ha),

- do ziemniaków skrobiowych - 1.287,75 zł/ha (w 2015 r. - 1.387,12 zł/ha),

- do buraków cukrowych - 1.952,25 zł/ha (w 2015 r. - 2.127,77 zł/ha),

- do pomidorów - 3.074,09 zł/ha (w 2015 r. - 4.298,89 zł/ha),

- do owoców miękkich (truskawki lub maliny) - 904,78 zł/ha (w 2015 r. - 919,05 zł/ha),

- do lnu - 289,94 zł/ha (w 2015 r. - 414,09 zł/ha),

- do konopi włóknistych - 547,59 zł/ha (w 2015 r. - 572,49 zł/ha);

g) płatności niezwiązane do tytoniu: 4,12 zł/kg tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia (w 2015 r. - 4,76 zł/kg) oraz 2,89 zł/kg tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia (w 2015 r. - 3,32 zł/kg).

    Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013, płatności bezpośrednie wypłacane są w okresie od dnia 1 grudnia roku złożenia wniosku do 30 czerwca następującego roku kalendarzowego, tj. od 1.12.2016 do 30.06.2017 r. Niemniej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13.10.2016 r. w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2016 r. (Dz. U. poz. 1705) w 2016 r. rozpoczęcie wypłat płatności, w formie zaliczek nastąpi w terminie wcześniejszym, tj. od 17 października br. Przyznawane one będą z urzędu (nie jest potrzebny dodatkowy wniosek), na terytorium całego kraju.  Zaliczki wypłacane będą w wysokości 70% stawki danej płatności bezpośredniej oraz:

obszaru zatwierdzonego w ramach kontroli administracyjnej jako spełniający warunki do przyznania danej płatności albo

-  liczby zwierząt stwierdzonych w ramach kontroli administracyjnej jako spełniające warunki do przyznania danej płatności.

    Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do 10 października br. kontrole administracyjne zostały zakończone dla ponad 96% wniosków. W pierwszej kolejności zostały naliczone zaliczki dla rolników zamieszkałych na obszarach objętych ograniczeniami na skutek wystąpienia i zagrożenia wystąpienia ASF.

    Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich wypłacane będą do wysokości środków finansowych dostępnych na ten cel w budżecie środków europejskich na realizację Wspólnej Polityki Rolnej.

14 października 2016 r.

SZKOLENIE DOKSZTAŁCAJĄCE DLA LUSTRATORÓW

Realizując postanowienia zawarte w uchwale Nr 11/2012 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 20.03.2012 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora, uprzejmie informujemy, że Krajowy Związek Rewizyjny RSP, we współpracy z Regionalnymi Związkami Rewizyjnymi RSP organizuje w dniach 8 - 9 listopada 2016 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRS "SCh" w Warszawie-Miedzeszynie okresowe szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe lustratorów.

    Szczegółowe informacje dotyczące programu szkolenia, spraw organizacyjnych i odpłatności za ww. szkolenie zostały przesłane bezpośrednio do poszczególnych związków spółdzielczych i lustratorów współpracujących z Krajowym Związkiem Rewizyjnym RSP, tak jak dotychczas - drogą pocztową.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

7 października 2016 r.

DOPŁATY BEZPOŚREDNIE ZA 2016 r. BĘDĄ NALICZANE WEDŁUG KURSU 4,3192 ZŁOTYCH ZA 1 EURO

     Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Europejski Bank Centralny w dniu 30 września 2016 r. ogłosił oficjalny kurs euro, zgodnie z którym będą przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2016 r. Kurs ten wynosi 4,3192 złotych za 1 euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w których oficjalną walutą nie jest euro.    

     W tym roku przyjęty kurs przeliczeniowy jest korzystniejszy niż w roku ubiegłym, kiedy wynosił on 4,2448 zł za euro. Kurs ten jest wyższy o 0,0744 zł. Łączna kwota przeznaczona z budżetu UE na dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2016 r. wynosi 3,429 mld euro, tj. około 14,811 miliarda złotych.

     Obowiązujące stawki płatności bezpośrednich na 2016 r. zostaną określone w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o czym poinformujemy po ich opublikowaniu w Dziennikach Ustaw.

1 października 2016 r.

POMOC DLA PRODUCENTÓW MLEKA ZA OGRANICZENIE PRODUKCJI

     Informujemy, że Rada Ministrów przyjęła 13 września 2016 r. rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka. Treść rozporządzenia opublikowana została w dniu 15.09.2016 r. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1477.

     W lipcu 2016 r. z powodu trudnej sytuacji na rynkach rolnych Komisja Europejska ogłosiła tzw. pakiet wsparcia rolnictwa, a 9 września zostały opublikowane dwa rozporządzenia dotyczące pomocy dla producentów mleka, tj. rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1612 z dnia 8 września 2016 r. przyznające pomoc na ograniczenie produkcji mleka (Dz. Urz. UE L 242 z 9.09.2016) i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1613 z dnia 8 września 2016 r. przewidujące nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (Dz. Urz. UE L 242 z 9.09.2016). Łączna wysokość pomocy finansowej z budżetu Unii Europejskiej wyniesie 500 mln euro. W ramach pakietu przewidziano wdrożenie pomocy na ograniczenie produkcji mleka w kwocie 150 mln euro w skali UE, a na pomoc dostosowawczą 350 mln euro, z czego dla Polski przewidziana jest kwota 22 670 129 euro. Stawkę pomocy do ograniczenia dostaw mleka określono na poziomie 14 euro do 100 kg mleka.

     Pomoc będzie wypłaca tym producentom, którzy w lipcu 2016 r. sprzedawali mleko do podmiotów skupujących oraz w jednym z wyznaczonych trzymiesięcznych okresów, ograniczą dostawy mleka w stosunku do analogicznego trzymiesięcznego okresu poprzedniego roku kalendarzowego, tzw. okresu referencyjnego:

-            pierwszy okres ograniczenia dostaw mleka: październik - grudzień 2016 r.,

-            drugi okres ograniczenia dostaw mleka: listopad 2016 r. - styczeń 2017 r.,

-            trzeci okres ograniczenia dostaw mleka: grudzień 2016 r. - luty 2017 r.,

-            czwarty okres ograniczenia dostaw mleka: styczeń - marzec 2017 r.

     Terminy składania wniosków o pomoc dla poszczególnych okresów ograniczenia dostaw mleka (do godziny 12.00):

   -       21 września 2016 r. dla pierwszego okresu ograniczenia,

-       12 października 2016 r. dla drugiego okresu ograniczenia,

-       9 listopada 2016 r. dla trzeciego okresu ograniczenia,

-       7 grudnia 2016 r. dla czwartego okresu ograniczenia.

Zwracamy uwagę, że powyższe terminy dotyczą wpływu wniosku do Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, która jest instytucją odpowiedzialną za zadania związane z realizacją przedmiotowej pomocy.

     Minimalna wielkość ograniczenia dostaw mleka, do której producent ma prawo ubiegać się o pomoc wynosi 1500 kg. Jeżeli wielkość ograniczenia dostaw mleka jest wyrażona w litrach, mnoży się ją przez współczynnik 1,03 w celu wyrażenia jej w kilogramach. Pomoc będzie można przyznać do maksymalnie 50% ilości mleka sprzedanego przez producenta do podmiotów skupujących w okresie referencyjnym. Pomoc odnosi się do ilości mleka - stanowiącej różnicę między ilością mleka sprzedaną przez producenta do podmiotów skupujących w okresie referencyjnym a ilością mleka sprzedaną do podmiotów skupujących w okresie ograniczenia dostaw, którego to okresu dotyczył wniosek o przyznanie pomoc.

     Wnioskodawcy nie mogą złożyć więcej niż jednego wniosku o przyznanie pomocy. W przypadku, gdy wnioskodawca złoży więcej niż jeden wniosek, żaden jego wniosek nie jest dopuszczalny. Jednakże wnioskodawcy, którzy złożyli wniosek dotyczący pierwszego okresu ograniczenia, mogą również złożyć wniosek dotyczący czwartego okresu ograniczenia. Wnioski o przyznanie pomocy dotyczące ograniczenia dostaw mleka poniżej 1500 kg odrzuca się. Z kolei wnioski dotyczące wielkości ograniczenia dostaw mleka powyżej 50% całkowitej ilości, są traktowane tak, jakby zostały złożone w odniesieniu do wielkości ograniczenia dostaw mleka równej 50% całkowitej ilości.

     W zależności od zgłoszonego w skali UE zapotrzebowania na przedmiotową pomoc może zaistnieć potrzeba określenia przez Komisję Europejską współczynnika przydziału pomocy i w konsekwencji zakończenie realizacji mechanizmu wyłącznie na pierwszym okresie redukcji bez możliwości ubiegania się o pomoc w kolejnych okresach redukcji określonych w rozporządzeniu KE.

     Pomoc wypłacana jest wnioskodawcom, którym udzielono zezwoleń na podstawie wniosku o płatność złożonego w terminie 45 dni po końcu okresu ograniczenia. Płatności dokonuje się najpóźniej 90. dnia po końcu okresu ograniczenia, chyba że w toku jest dochodzenie administracyjne.

     Rozporządzenie Rady Ministrów wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, tj. 16.09.2016 r. i od tego dnia można skłądać wnioski o przyznanie pomocy. W dniu wejścia w życie rozporządzenia, na stronie Agencji Rynku Rolnego udostępnione zostaną formularze wniosków, jakie producenci ubiegający się o ww. pomoc zobowiązani będą złożyć w oddziałach terenowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta mleka.

Z kolei pomoc dostosowawcza będzie wypłacana producentom mleka lub producentom w innych sektorach hodowlanych, którzy zrealizują jedno lub więcej z następujących działań:

1.      ograniczenie produkcji ponad przewidzianą w ww. rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/1612 dotyczącym pomocy dla dobrowolnej redukcji mleka lub niezwiększanie produkcji,

2.      rolnictwo w małej skali,

3.      stosowanie ekstensywnych metod produkcji,

4.      stosowanie metod produkcji przyjaznych dla środowiska i klimatu,

5.      wdrażanie projektów współpracy,

6.      wdrażanie systemów jakości lub projektów mających na celu promocję jakości i wartości dodanej,

7.      szkolenie w zakresie instrumentów finansowych i instrumentów zarządzania ryzykiem.

     Na spotkaniu zorganizowanym w dniu 12 września br. przez Agencję Rynku Rolnego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krzysztof Jurgiel poinformował, że Polska zgłosi propozycję uzupełnienia tego wykazu o wsparcie stabilizacji i płynności finansowej gospodarstw przy zobowiązaniu producenta do niezwiększania produkcji mleka oraz o uwzględnienie restrukturyzacji gospodarstw, w tym zmianę profilu produkcji.

     Szczegółowe zasady przyznawania i wypłaty pomocy dostosowawczej zostaną określone w polskich aktach wykonawczych wydanych do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1613.

14 września 2016 r.

ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA FINANSÓW NA PISMO KZR RSP DOTYCZĄCE STOSOWANIA JEDNOLITEGO PLIKU KONTROLNEGO PRZEZ ROLNICZE SPÓLDZIELNIE PRODUKCYJNE

     Jak informowaliśmy w "Biuletynie Informacyjnym" Nr 3/2016, Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego RSP zwrócił się do Mariana Banasia - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów o wyjaśnienie obowiązku przekazywania przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne niezatrudniające pracowników do organów podatkowych danych z ksiąg podatkowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) oraz informacji z prowadzonej ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (JPK-VAT). Treść wystąpienia zamieściliśmy w wymienionym na wstępie "Biuletynie Informacyjnym".

     Poniżej przedstawiamy, otrzymaną drogą elektroniczną odpowiedź na powyższe wystąpienie, zawierającą stanowisko Ministerstwa Finansów w przedmiotowej sprawie.

MINISTERSTWO FINANSÓW                                                        Warszawa, dnia 28 lipca 2016 r.

Departament Administracji

               Podatkowej

AP5.0723.4.2016

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie objęcia obowiązkiem przekazywania przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne danych z ksiąg podatkowych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego, Departament Administracji Podatkowej uprzejmie przekazuje poniższe stanowisko.

Treść art. 82 ust. 1b oraz art. 193a § 1 Ordynacji podatkowej jednoznacznie wskazuje, iż każdy podmiot, który prowadzi księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych zobowiązany jest do przekazywania w formie JPK:

 •            bez wezwania, informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług,
 •           na żądanie organów podatkowych ksiąg podatkowych lub ich części oraz dowodów księgowych.

Powyższe oznacza, że obowiązki związane z JPK dotyczą również rolniczych spółdzielni produkcyjnych pod warunkiem prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych.

Natomiast ustalenie daty, od której powstają po stronie rolniczych spółdzielni produkcyjnych w/w obowiązki winno nastąpić w oparciu o art. 29 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (w brzmieniu nadanym art. 4 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw) oraz wskazówki zawarte w wydanej przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej z 20 czerwca 2016 r. sygn. PK4.8012.55.2016. Stopniowe wprowadzanie obowiązków związanych z JPK bazuje na kryteriach wielości danego podmiotu i rozmiaru jego działalności. Kryteria te zostały określone przez powiązanie z zatrudnieniem średniorocznym oraz rocznym obrotem netto, o których mowa w art. 104-106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W w/w interpretacji ogólnej Minister Finansów wskazał, iż wykładnia celowościowa i systemowa nakazuje odpowiednio stosować te same kryteria wdrożenia obowiązków także do podmiotów, które nie mają statusu przedsiębiorcy. Brak statusu przedsiębiorcy nie czyni bowiem niemożliwym lub bezprzedmiotowym ustalenie wielkości średniorocznego zatrudnienia oraz rocznego obrotu netto. Podkreślić należy, że w przypadku podmiotów niebędących przedsiębiorcami odwołanie do definicji mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy ma jedynie znaczenie pomocnicze. Nie oznacza bezpośredniego stosowania przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ale odpowiednie zastosowanie wskazanych w niej kryteriów zmierzających do oceny wielkości i rozmiaru działalności podmiotu. Jeżeli zatem rolnicze spółdzielnie produkcyjne nie zatrudniają pracowników, należy przyjąć, że średnioroczne zatrudnienie nie przekracza progów określonych w odniesieniu do tego kryterium dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. W takim przypadku decydujący dla ustalenia statusu spółdzielni będzie rozmiar działalności - roczny obrót netto lub suma aktywów bilansu. Powyższe będzie miało decydujące znaczenie dla zastosowania przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne okresów przejściowych przewidzianych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

                                                                                                          DYREKTOR

                                                                                                /-/ Tomasz Mariusz Strąk

     Z powyższych wyjaśnień Ministerstwa Finansów wynika, że przy ustalaniu terminu wdrożenia obowiązku stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK i JPK-VAT) przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne, w których w dwóch ostatnich latach obrotowych (tj. 2014 i 2015) nie zatrudniano pracowników (w rozumieniu Kodeksu pracy) należy uwzględniać rozmiar działalności danej spółdzielni, tj. roczny obrót netto lub sumę aktywów bilansu. Te kryteria decydować będą o zaliczeniu spółdzielni do danej kategorii przedsiębiorców (mikro-, mały lub średni) i w konsekwencji - o terminie stosowania JPK i JPK-VAT.

       W celu ustalenia wartości w/w wskaźników finansowych należy stosować przeliczenie podanych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej kwot wyrażonych w euro według następujących kursów NBP:

- tabela nr 252/A/NBP/2014 z 31.12.2014 r. - 4,2623 zł;

- tabela nr 254/A/NBP/2015 z 31.12.2015 r. - 4,2615 zł.

W związku z powyższym poszczególne limity wynoszą:

 • dla mikroprzedsiębiorcy:

   -  roczny obrót netto lub suma aktywów bilansu - 2 mln euro, czyli 2014 r. - 8.524.600 zł,           2015 r. - 8.523.000 zł.

   Termin wdrożenia JPK-VAT - 1.01.2018 r.; JPK - 1.07.2018 r.;

 •  dla małego przedsiębiorcy:

   -  roczny obrót netto lub suma aktywów bilansu - 10 mln euro, czyli 2014 r. - 42.623.000 zł;          2015 r. - 42.615.000 zł.

   Termin wdrożenia JPK-VAT - 1.01.2017 r.; JPK - 1.07.2018 r.;

 •  dla średniego przedsiębiorcy:

   -  roczny obrót netto - 50 mln euro, czyli 2014 r. - 213.115.000 zł; 2015 r. - 213.075.000 zł.

   -  suma aktywów bilansu - 43 mln euro, czyli 2014 r. - 183.278.900 zł; 2015 r. - 183.244.500 zł.

   Termin wdrożenia JPK-VAT - 1.01.2017 r.; JPK - 1.07.2018 r.

       Szersze omówienie problemów związanych ze stosowaniem JPK i JPK-VAT w RSP przewidujemy w trakcie spotkań szkoleniowych organizowanych przez KZR RSP we wrześniu i październiku br.

28 lipca 2016 r.

SEMINARIA KRAJOWEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO RSP W II PÓŁROCZU 2016 r.

Informujemy, że zgodnie z przyjętym planem działalności szkoleniowej na II półrocze 2016 r. Krajowy Związek Rewizyjny RSP organizuje we wrześniu i październiku br. kolejne 3-dniowe seminaria dla prezesów zarządów i głównych księgowych rolniczych spółdzielni produkcyjnych w następujących terminach:

 • 6-8.09.2016 r. - w Domu Wypoczynkowym "Atrium" w Polańczyku, ul. Zdrojowa 28 (woj. podkarpackie) - dla RSP z województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, oraz części województwa śląskiego;

 • 27-29.09.2016 r. - w Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji "Geovita" w Dźwirzynie, ul. Wyzwolenia 27 (woj. zachodniopomorskie) - dla RSP z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego;

 • 18-20.10.2016 r. - w Hotelu "Polanica Resort & Spa" w Polanicy Zdroju ul. Górska 2 (woj. dolnośląskie) - dla RSP z województw: dolnośląskiego, opolskiego oraz części wielkopolskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące programu szkoleniowego, spraw programowo-organizacyjnych i odpłatności za w/w seminaria zostaną przesłane bezpośrednio do poszczególnych spółdzielni i związków spółdzielczych, tak jak dotychczas - drogą pocztową.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

14 lipca 2016 r.

PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚCI W 2016 R.

    Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisja Europejska, na wniosek Polski, zgodziła się na przedłużenie o jeden miesiąc, tj. do 15 czerwca 2016 r. ostatecznego terminu składnia wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW za 2016 r. Kto nie zdąży złożyć wniosku w terminie, będzie miał jeszcze szanse zrobić to do 11 lipca 2016 r., ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszane o 1%.

    W najbliższych dniach KE wyda w tej sprawie stosowne rozporządzenie.

    Z wnioskiem do Komisarza ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich  Komisji Europejskiej, Phila Hogana zwrócił się Minister Krzysztof Jurgiel w marcu br., zwracając uwagę, iż w związku z wprowadzeniem w 2015 r. nowego systemu wsparcia bezpośredniego jak i nowych działań obszarowych PROW 2014-2020, wnioski o płatności zawierają więcej elementów i są bardziej pracochłonne. Wniosek Polski poparło 12 krajów UE.

    Podobna decyzja została podjęta w ubiegłym roku. Wówczas doprowadziło to do zmniejszenia odsetka wniosków, które objęte były sankcjami z powodu złożenia po terminie, jak też pozostawionych bez rozpatrzenia z powodu złożenia po upływie ostatecznego terminu. Mniej było również błędów we wnioskach.

    Wydłużenie o jeden miesiąc możliwości składania wniosków wychodzi naprzeciw oczekiwaniom polskich rolników i jest dla nich dużym ułatwieniem, ponieważ będą mieli oni więcej czasu na wypełnienie wniosków o dopłaty.

    Jednocześnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zachęca rolników, by nie czekali ze składaniem wniosków do ostatniej chwili. Pozwoli to na szybszą weryfikację dokumentów, da im czas na poprawę ewentualnych błędów i uzyskanie płatności w pełnej kwocie.

4 maja 2016 r.

MOŻNA JUŻ SKŁADAĆ WNIOSKI O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI OBSZAROWYCH ZA 2016 r.

Informujemy, że w okresie od 15 marca do 16 maja 2016 r. można składać w ARiMR wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2016 r. Producenci rolni, którzy złożą swoje wnioski w tym terminie, mogą liczyć na otrzymanie dopłat w należnej im wysokości. Kto nie zdąży złożyć wniosku w tym terminie, będzie miał jeszcze szanse zrobić to do 10 czerwca, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszane o 1%. Jeżeli producent rolny pomyli się, a błąd nie będzie dotyczył płatności związanych do zwierząt oraz płatności do zachowania zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, będzie  mógł złożyć korektę do wniosku bez żadnych konsekwencji finansowych do 31 maja. Zmiany dokonane po tym terminie spowodują zmniejszenie należnych płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.

W 2016 r. na realizację płatności bezpośrednich zostanie przeznaczona kwota ok. 3,4 mld euro.  Szacuje się, że na działania obszarowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (2014-2020) za rok 2016, czyli dopłaty ONW, płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007-2013), rolno-środowiskowo-klimatyczne, ekologiczne czy zalesieniowe, zostanie wypłacona kwota ok. 2,7 mld zł.

W roku 2016 na jednym formularzu wniosku można ubiegać się o przyznanie:

1.

płatności bezpośrednich, w tym:

-

jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dodatkowej,

-

płatności dla młodych rolników,

-

płatności w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją,

-

płatności niezwiązanej do tytoniu (płatność krajowa),

-

płatności do powierzchni uprawy buraka cukrowego,

-

płatności do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych,

-

płatności do powierzchni uprawy chmielu,

-

płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych,

-

płatności do powierzchni upraw owoców miękkich (truskawek lub malin),

-

płatności do powierzchni uprawy pomidorów,

-

płatności do powierzchni uprawy lnu,

-

płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych,

-

płatności do krów,

-

płatności do bydła,

-

płatności do owiec,

-

płatności do kóz;

2.

płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (PROW 2014-2020);

3.

płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), w tym kosztów transakcyjnych;

4.

płatności ekologicznej (PROW 2014-2020), w tym kosztów transakcyjnych;

5.

płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), w tym kosztów transakcyjnych;

6.

pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013);

7.

i po raz pierwszy od roku 2016 r.

premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020).

czytaj więcej

MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO

Informujemy, że Agencja Rynku Rolnego ogłosiła, iż w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zakupionego i/lub zużytego w terminie od dnia 15 lipca 2015 r. do dnia 15 czerwca 2016 r.

Przypominamy, że dopłata ta ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest udzielana na podstawie przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

    Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana przez np. ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje, producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć15.000 euro.

UWAGA:

W 2016 r. uległy zmianie zasady udzielania dopłat i należy zwrócić uwagę na to, że:

 • po zakończeniu terminu składania wniosków, do dnia 30 września Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek;

 • decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia RM;

 • w przypadku mieszanek zbożowych i pastewnych dopłatą zostaną objęte tylko te mieszanki, w skład których wchodzą jedynie nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany; jeżeli mieszanka, sporządzona we własnym zakresie w swoim składzie będzie zawierała składniki kwalifikowane (posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany) i takie, które nie posiadają ww. kategorii, tzw. nasiona niekwalifikowane, żaden ze składników tej mieszanki nie będzie mógł być objęty dopłatą;

 • obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty - [Dms_P1_f2] wersja 8.0 z 13.01.2016 r.

     Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w "Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie" wprowadzonych Zarządzeniem Nr 11/2016/Z Prezesa ARR z dnia 13.01.2016 r. Warunki uzyskania pomocy oraz wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej Agencji www.arr.gov.pl w zakładce "materiał siewny".

  18 stycznia 2016 r.

WARUNKI PRENUMERATY "BIULETYNU INFORMACYJNEGO" NA 2016 R.

   Cena prenumeraty "Biuletynu Informacyjnego" na 2016 r. nie uległa zmianie i wynosi 520 zł rocznie (w tym podatek VAT 8%). Pozostałe warunki prenumeraty przedstawiamy poniżej.

1.   W 2016 r. Krajowy Związek Rewizyjny RSP zamierza wydać 5-6 numerów "BIULETYNU INFORMACYJNEGO" w cyklu 2-3 miesięcznym.

2.   Spółdzielnie i organizacje zrzeszone w Krajowym Związku, które opłaciły wpisowe i składki członkowskie za cały okres przynależności do Związku, w tym również za 2015 r. oraz uregulują pierwszą ratę składki za 2016 r. w wysokości określonej w uchwale Nr 262/2015 Rady Krajowego Związku Rewizyjnego RSP z dnia 29.12.2015 r. (treść tej uchwały zamieszczamy poniżej w aktualnościach "Posiedzenie Rady i Zarządu Krajowego Związku"), ale nie mniejszej niż 520 zł - w terminie do 15 lutego 2016 r. - będą otrzymywały 1 komplet "BIULETYNU INFORMACYJNEGO" bezpłatnie.

3.  Pozostałe spółdzielnie i organizacje spółdzielcze mogą zamawiać prenumeratę "BIULETYNU INFORMACYJNEGO" na zasadach pełnej odpłatności. Warunkiem uzyskania prenumeraty jest dokonanie wpłaty w wysokości 520 zł za 1 komplet w terminie do 29 lutego 2016 r. na konto Krajowego Związku Rewizyjnego RSP:

PKO Bank Polski S.A. X/O w Warszawie

Nr 85 1020 1156 0000 7802 0062 1128

z podaniem na przelewie (przekazie):

>Prenumerata "Biuletynu Informacyjnego" 2016 r.<

4.   Docierający do naszego banku odcinek przelewu - przekazu oznacza złożenie zamówienia na prenumeratę i od tego momentu będziemy wysyłać "BIULETYN" do odbiorcy. Zwracamy uwagę, iż podstawowym warunkiem terminowego otrzymywania "BIULETYNU" jest podanie na przelewie - przekazie dokładnej nazwy i adresu pocztowego odbiorcy (kod pocztowy, województwo).

    Prenumeratorzy, po dokonaniu wpłaty składek lub opłaty za prenumeratę, otrzymają z Krajowego Związku faktury VAT z potwierdzeniem dokonanej wpłaty i przyjęcia zamówienia.

ZAPRASZAMY DO PRENUMERATY

12 stycznia 2016 r.

ZWOŁANO VI KONGRESU SPÓŁDZIELCZOŚCI

Informujemy, że Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej 16.12.2015 r. podjęło uchwałę o zwołaniu VI Kongresu Spółdzielczości w listopadzie (lub na początku grudnia) 2016 r. w Warszawie z udziałem delegatów spółdzielni i związków spółdzielczych wybranych na regionalnych (branżowych) zjazdach przedkongresowych. Pełny tekst uchwały ZO KRS do pobrania tutaj.

 

W celu przygotowania VI Kongresu Spółdzielczości, w tym określenia zasad i trybu wyboru delegatów z poszczególnych branż spółdzielczych, powołano Komitet Organizacyjny składający się z członków Prezydium Zgromadzenia Ogólnego i Zarządu KRS oraz przedstawicieli tych branż spółdzielczych, które nie mają w tych organach swoich reprezentantów.

 

Szczegółowe ustalenia dotyczące harmonogramu przeprowadzenia zjazdów przedkongresowych i wyboru na nich delegatów z rolniczej spółdzielczości produkcyjnej, dokonane zostaną po podjęciu przez ZO KRS uchwały w sprawie trybu i zasad wyboru delegatów na Kongres.

 

Przewiduje się, że powinno to nastąpić w pierwszej dekadzie kwietnia br. i po tym terminie - Krajowy Związek Rewizyjny RSP, wspólnie z regionalnymi związkami rewizyjnymi RSP, ustalą tryb dalszego postępowania w środowisku rolniczej spółdzielczości produkcyjnej.

 

Prawo uczestniczenia w zjazdach przedkongresowych mają przedstawiciele wszystkich spółdzielni i związków spółdzielczych (z wyjątkiem będących w likwidacji lub upadłości), którzy zostali wybrani przez rady nadzorcze swoich organizacji lub walne zgromadzenia - jeżeli statut tak stanowi.

 

W związku z powyższym apelujemy o dokonywanie w spółdzielniach wyboru 2 przedstawicieli na zjazdy przedkongresowe, zwłaszcza w tych jednostkach, w których statut uprawnia do tego wyłącznie walne zgromadzenia (lub zebranie przedstawicieli).

 

O dalszym trybie działań przedkongresowych informować będziemy na łamach "Biuletynu Informacyjnego" oraz na stronie internetowej Krajowego Związku Rewizyjnego RSP www.kzrrsp.pl

 

7 stycznia 2016 r.

POSIEDZENIE RADY I ZARZĄDU KRAJOWEGO ZWIĄZKU

W dniu 29 grudnia 2015 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady i Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego RSP.

    Tematyka posiedzenia dotyczyła głównie spraw wewnątrzorganizacyjnych i obejmowała m.in. zapoznanie się z informacją Zarządu o wynikach ekonomiczno-finansowych za 11 miesięcy br. i przewidywanym wykonaniu planu na 2015 r.

Plan przychodów został nieznacznie przekroczony (o ok. 8%), co przy jednoczesnym poniesieniu wydatków na poziomie 96% planowanych, oznacza zamknięcie roku dodatnim wynikiem finansowym.

Uwzględniając korzystne wyniki ekonomiczne za 2015 r. Rada na wniosek Zarządu, postanowiła utrzymać wysokość składek członkowskich w 2016 r. na poziomie obowiązującym w latach 2014-2015, podejmując w tej sprawie uchwałę w sprawie wysokości oraz trybu i terminu wnoszenia składek za 2016 r.

Pełna treść uchwały - kliknij tutaj.

Członkowie Rady zapoznali się również z informacją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. "Rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2007-2015" oraz zaakceptowali stanowisko Zarządu Krajowego Związku, wyrażone w piśmie skierowanym w dniu 18 grudnia 2015 r. do Krzysztofa Jurgiela - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach dialogu i współpracy z partnerami społecznymi, w sprawie wniosków i problemów dotyczących spraw będących przedmiotem działalności Krajowego Związku Rewizyjnego RSP.

W odrębnej części posiedzenia dokonano uroczystego podsumowania jubileuszowej XV Edycji Rankingu Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych za 2014 r. organizowanego przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy przy współudziale Krajowego Związku Rewizyjnego RSP i Krajowej Rady Spółdzielczej. W uroczystości uczestniczyli m.in.: przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej: Zygmunt Paśnik - Zastępca Prezesa i Adam Piechowski Dyrektor Spółdzielczego Instytutu Badawczego; przedstawiciele Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego z prof. dr hab. Andrzejem Kowalskim - Dyrektorem na czele oraz Prezesi Zarządów Spółdzielni wyróżnionych w XV Edycji Rankingu RSP za 2014 r. 

Prezes Zarządu - Jacek Staciwa dokonał ogólnego podsumowania XV Edycji Rankingu Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych za 2014 r., a mgr Marcin Adamski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przedstawił metodologię badań rankingowych oraz wnioski wypływające z tych badań.

Laureatom pierwszych 10 miejsc wręczono puchary i listy gratulacyjne. Wyróżnienia otrzymały:

-

za I miejsce

-

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Hopkie (woj. lubelskie) - puchar Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczeji list gratulacyjny od Rady i Zarządu KZR RSP;

-

za II miejsce

-

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Jutrzenka" Osiek (woj. wielkopolskie) - puchar Rady i Zarządu KZR RSP;

-

za III miejsce

-

Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne Baszewice (woj. zachodniopomorskie) - puchar Rady i Zarządu KZR RSP.

Za zajęcie miejsc od IV do X - pamiątkowe grawertony i listy gratulacyjne od Rady i Zarządu KZR RSP otrzymały:

- Spółdzielnia Produkcji Rolnej w Łaszczówce (woj. lubelskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Gronowice (woj. opolskie),

- Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Bądecz (woj. wielkopolskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Krzywej (woj. podlaskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Krzywiźnie (woj. opolskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Dorożkach (woj. podlaskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Rusocinie (woj. opolskie).

     Wręczenia pucharów i listów gratulacyjnych dokonali: prof. dr hab. Andrzej Kowalski - Dyrektor IERiGŻ-PIB, Adam Piechowski - Dyrektor SIB KRS oraz Zygmunt Paśnik - Przewodniczący Rady i Jacek Staciwa - Prezes Zarządu Krajowego Związku.

     Wyróżnionym Spółdzielniom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w następnych edycjach Rankingu RSP oraz w innych rywalizacjach krajowych i regionalnych.

Szczegółowe wyniki XV Edycji Rankingu za 2014 r. podajemy w zakładce Ranking RSP.

Szerzej o posiedzeniu Rady i Zarządu poinformujemy w najbliższym numerze "Biuletynu Informacyjnego".

30 grudnia 2015 r.

STAWKI PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH ZA 2015 R.

   Informujemy, że w dniu 7.10.2015 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenia określające stawki płatności bezpośrednich za 2015 r.

  Ustalone stawki płatności uwzględniają zaktualizowane dane dotyczące powierzchni zakwalifikowanej do płatności do ziemniaków skrobiowych, płatności do buraków cukrowych i płatności do pomidorów. W związku z tym stawki tych płatności zostały ustalone na nieznacznie niższym poziomie niż pierwotnie podano. Rozporządzenia oczekują na publikację w Dzienniku Ustaw. Planowany termin wejścia w życie rozporządzeń to 16 października 2015 r.

Stawki płatności bezpośrednich za 2015 r. wynoszą:

a) jednolita płatność obszarowa (JPO) - 453,70 zł/ha;

b) stawka płatności dodatkowej - 171,73 zł/ha (max. do 27 ha na gospodarstwo);

c) stawka płatności za zazielenienie - 304,31 zł/ha;

d) stawka płatności dla młodego rolnika - 258,97 zł/ha (płatna dodatkowo do 50 ha);

e) stawki płatności związane do zwierząt:

- płatność do bydła - 261,37 zł/szt. (do 30 szt.),

- płatność do krów - 314,28 zł/szt. (do 30 szt. samic),

- płatność do owiec - 116,56 zł/szt. samicy,

- płatność do kóz - 77,80 zł/szt. samicy;

f) stawki płatności związanych do powierzchni upraw:

- do chmielu - 2.336,53 zł/ha,

- do roślin wysokobiałkowych - 422 zł/ha (max. do 75 ha w plonie głównym),

- do ziemniaków skrobiowych - 1.387,12 zł/ha,

- do buraków cukrowych - 2.127,77 zł/ha,

- do pomidorów - 4.298,89 zł/ha,

- do owoców miękkich - 919,05 zł/ha,

- do lnu - 414,09 zł/ha,

- do konopi włóknistych - 572,49 zł/ha;

g) płatności niezwiązane do tytoniu - 4,76 zł/kg tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia oraz 3,32 zł/kgtytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia.

   Zgodnie z przepisami unijnymi (rozporządzenia nr 1306/2013), płatności bezpośrednie wypłaca się w okresie od dnia 1 grudnia roku złożenia wniosku do 30 czerwca następującego roku kalendarzowego, tj. od 1.12.2015 do 30.06.2016 r. W drodze odstępstwa w 2015 r. rozpoczęcie wypłat płatności, w formie zaliczek nastąpi w terminie wcześniejszym, tj. od 16 października do 1 grudnia. Przyznawane będą z urzędu (nie jest potrzebny dodatkowy wniosek), na terytorium całego kraju. Zaliczkami, w wysokości 50% objęte będą: jednolita płatność obszarowa - ok. 227 zł/ha; płatność dodatkowa - ok. 86 zł/ha; płatność do roślin wysokobiałkowych - 211 zł/ha oraz płatność do owoców miękkich - ok. 460 zł/ha.

   Zaliczki będą wypłacane rolnikom, którzy nie zostali objęci kontrolami na miejscu i do których nie mają zastosowania zmniejszenia, wykluczenia i inne kary administracyjne oraz odliczenia, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1551).

8 października 2015 r.

DOPŁATY BEZPOŚREDNIE ZA 2015 R. BĘDĄ NALICZANE WEDŁUG KURSU 4,2448 ZŁ ZA 1 EURO

    Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Europejski Bank Centralny w dniu 30 września 2015 r. ogłosił oficjalny kurs euro, zgodnie z którym będą przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2015 r. Kurs ten wynosi 4,2448 złotych za 1 euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w których oficjalną walutą nie jest euro.    

    W tym roku przyjęty kurs przeliczeniowy jest korzystniejszy niż w roku ubiegłym, kiedy wynosił on 4,1776 zł za euro. Kurs ten jest wyższy o 0,0672 zł. Łączna kwota przeznaczona z budżetu UE na dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2015 r. wynosi ok. 3,36 mld euro, tj. około 14,26 miliarda złotych. Dodatkowo z budżetu krajowego na "płatność niezwiązaną do tytoniu" została przeznaczona kwota w wysokości 153,21 mln zł.

Wstępne szacowane stawki płatności za 2015 r. będą wynosić:

a) jednolita płatność obszarowa (JPO) - 453,70 zł/ha;

b) stawka płatności za zazielenienie - 304,31 zł/ha;

c) stawka płatności dodatkowej - 171,73 zł/ha (max. do 27 ha na gospodarstwo);

d) stawka płatności dla młodego rolnika - 258,97 zł/ha (płatna dodatkowo do 50 ha);

e) stawki płatności związane do zwierząt:

- płatność do bydła - 261,37 zł/szt. (do 30 szt.),

- płatność do krów - 314,28 zł/szt. (do 30 szt. samic),

- płatność do owiec - 116,56 zł/szt. samicy,

- płatność do kóz - 77,80 zł/szt. samicy;

f) stawki płatności związanych do powierzchni upraw:

- do roślin wysokobiałkowych - 422 zł/ha (max. do 75 ha w plonie głównym),

- do ziemniaków skrobiowych - 1.408,40 zł/ha,

- do buraków cukrowych - 2.151,01 zł/ha,

- do pomidorów - 4.340,57 zł/ha,

- do chmielu - 2.336,53 zł/ha,

- do owoców miękkich - 919,05 zł/ha,

- do lnu - 414,09 zł/ha,

- do konopi włóknistych - 572,49 zł/ha;

g) płatności niezwiązane do tytoniu - 4,76 zł/kg (w 2014 r. - 4,53 zł/kg)tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia oraz 3,32 zł/kg (w 2014 r. - 3,18 zł/kg) tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia.

   Szczegółowe stawki płatności bezpośrednich za 2015 r. zostaną opublikowane w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

   Zgodnie z przepisami unijnymi (rozporządzenia nr 1306/2013), płatności bezpośrednie wypłaca się w okresie od dnia 1 grudnia roku złożenia wniosku do 30 czerwca następującego roku kalendarzowego, tj. od 1.12.2015 do 30.06.2016 r. W drodze odstępstwa w 2015 r. rozpoczęcie wypłat płatności może nastąpić w terminie wcześniejszym, tj. od 16 października, jako zaliczki. Zaliczkami, w wysokości 50% objęte będą: jednolita płatność obszarowa; płatność dodatkowa; płatność do roślin wysokobiałkowych oraz płatność do owoców miękkich.

1 października 2015 r.

KRAJOWE OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA SPÓŁDZIELCZOŚCI W WARSZAWIE

W dniu 24 czerwca br. w Galerii Porczyńskich w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości przypadającego 1 lipca.

Święto to, proklamowane przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy, obchodzone jest na świecie od 1923r, a podstawowym jego celem jest m.in. umacnianie solidarności spółdzielczej oraz popularyzacja idei spółdzielczości. W Polsce obchody spółdzielczego święta organizowane są od 1995 r. na podstawie uchwały Parlamentu RP.

Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem "Wybierając spółdzielnię - wybierasz równość".

Na uroczystość w Warszawie przybyli spółdzielcy z całego kraju, w tym również reprezentujący środowisko RSP, samorządowcy, przedstawiciele firm współpracujących ze spółdzielczością i sympatycy ruchu spółdzielczego. Uczestniczyli również m.in.: Leszek Miller - Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej; Posłowie na Sejm RP: Marek Gos (PSL) - Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego; Romuald Ajchler (SLD) - Zastępca Przewodniczącego tej Komisji; Waldemar Witkowski - Przewodniczący Unii Pracy; Wiesława Taranowska - Wiceprzewodnicząca OPZZ; Tadeusz Chwałka - Przewodniczący Forum Związków Zawodowych; Cezary Kazimierczak - Prezes Zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców; Henryk Cichecki - Członek Zarządu Polskiego Radia SA; Dariusz Grabowski - Prezes Stowarzyszenia Klubu Inteligencji Polskiej; Elżbieta Mączyńska - Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

W ramach tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości ogłoszone zostały wyniki prestiżowych konkursów organizowanych przez Krajową Radę Spółdzielczą i Magazyn "Tęcza Polska".

Z satysfakcją informujemy, że w gronie tegorocznych laureatów znaleźli się przedstawiciele rolniczej spółdzielczości produkcyjnej, którzy otrzymali następujące honorowe tytuły oraz statuetki:

"Oskar Spółdzielczości Polskiej"

Romuald AJCHLER

-

Poseł na Sejm RP, wieloletni działacz rolniczej spółdzielczości produkcyjnej, obrońca polskiego ruchu spółdzielczego;

Leszek SUŁEK

-

Prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej "Przełom" w Linowie (woj. kujawsko-pomorskie);

"Menadżer Spółdzielca"Bernard RADLOK

-

Prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kuniowie (woj. opolskie);

"Prymus 2015"Piotr GRABUŚ

-

Prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Krzywiźnie (woj. opolskie);

Zbigniew KOTOWSKI

-

Prezes Zarządu Rolniczo-Wytwórczego Kombinatu Spółdzielczego im. Antoniego Paśki w Dębnie (woj. podkarpackie);

"Złoty Laur Spółdzielczości 2015"


Krzysztof KOKOSZKIEWICZ

-

b. wieloletni Prezes, a obecnie doradca Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.

Nagrodzonym Spółdzielcom gratulujemy uzyskanych wyróżnień spółdzielczych oraz dziękujemy za wysiłek i zaangażowanie w promowanie naszego środowiska i spółdzielczej formy gospodarowania.

Szerszą relację z uroczystego spotkania spółdzielczego zamieszczamy w "Biuletynie Informacyjnym" Nr 3 z br.

ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU I RADY KRAJOWEGO ZWIĄZKU

     Informujemy, że od dnia 3 kwietnia 2014 nastąpiły zmiany w składzie osobowym Zarządu i Rady Krajowego Związku Rewizyjnego RSP.

     Obowiązki Prezesa Zarządu sprawuje Jacek STACIWA - dotychczasowy Członek Zarządu, a Wiceprezesa Zarządu - Władysław KOŁODZIEJ, dotychczasowy  Sekretarz Rady. Zastępcą Prezesa Zarządu, jak dotychczas jest Zdzisław MENDAK.   

     W związku z powołaniem Władysława Kołodzieja na funkcję Wiceprezesa Zarządu Krajowego Związku i złożoną rezygnacją, wygaszono jego mandat członka Rady.

     Zgodnie ze statutem w skład Rady wszedł Marian MATEJCZUK, delegat Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Rolniczej w Katowicach, który w wyborach Rady, dokonanych na VI Krajowym Zjeździe Delegatów Członków KZRRSP w dniu 27 listopada 2013 r. uzyskał największą liczbę głosów spośród kandydatów, którzy nie weszli do Rady.

     Powyższe zmiany nastąpiły na posiedzeniu Rady w dniu 26 marca 2014 r., w wyniku złożonej przez Krzysztofa Kokoszkiewicza rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu KZRRSP.

     Szerszą informację o dokonanych zmianach w składach osobowych Zarządu, Rady, Prezydium Rady oraz Komisji Rewizyjnej zamieścimy w najbliższym "Biuletynie Informacyjnym" Nr 1-2/2014.

 

VI Krajowy Zjazd Krajowego Związku Rewizyjnego RSP

     W dniu 27 listopada 2013 r. w Warszawie - Miedzeszynie odbył się VI Krajowy Zjazd Delegatów Członków Krajowego Związku Rewizyjnego RSP.

   Głównym celem Krajowego Zjazdu, w którym uczestniczyło 96 delegatów reprezentujących 86 spółdzielni i regionalnych związków rewizyjnych (tj. 63,2% ogólnej liczby jednostek zrzeszonych w Krajowym Związku), było podsumowanie działalności Krajowego Związku w latach 2009-2012 oraz wybór członków Rady na następną kadencję.

   Przyjęto również "Program działania Krajowego Związku Rewizyjnego RSP w latach 2013-2017" - kliknij tutaj.

   Grupie wyróżniających się Spółdzielcom wręczono odznaki "Zasłużony dla Rolnictwa" i 'Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego" oraz wyróżnienia w Konkursach organizowanych przez Krajową Radę Spółdzielczą i Magazyn "Tęcza Polska": "Oskar Polskiej Spółdzielczości"; "Menadżer Spółdzielca" i "Prymus 2013".

   Oprócz delegatów w Krajowym Zjeździe uczestniczyli goście reprezentujący m.in. Sejm RP, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajową Radę Spółdzielczą i Krajowe związki spółdzielcze, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej , agencje rolnicze, branżowe związki rolnicze oraz przedstawiciele nauki i dziennikarze.

   W wyniku tajnego głosowania członkami 17-osobowej Rady Krajowego Związku Rewizyjnego RSP wybrani zostali:

1.Kazimierz CZAPIEWSKI,

2.Jan FILIPOWIAK,

3.Zbigniew HERZBERG,

4.Władysław KOŁODZIEJ,

5.Teresa KOŚMICKA,

6.Józef ŁOPUCH,

7.Zdzisław MAJOWICZ,

8.Franciszek MIŚKÓW,

9.Zygmunt PAŚNIK

10.Andrzej PRZEBIEROWSKI,

11.Bernard RADLOK,

12.Katarzyna STEFANIAK,

13.Leszek SUŁEK,

14.Anna ŚWIERGUŁA-ZĘBALA,

15.Mieczysław TABISZEWSKI,

16.Janusz WESOŁOWSKI,

17.Józef WRONA.

   Wybory członków Prezydium Rady przeprowadzone zostaną na pierwszym w bieżącej kadencji posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. w Warszawie.

   Szerszą relację z obrad VI Krajowego Zjazdu oraz podjęte na nim uchwały, zamieścimy w nr 6/2013 "Biuletynu Informacyjnego".

   Galeria zdjęć - kliknij

Zwiększony zakres kontroli wymogów wzajemnej zgodności

    Dotychczas polscy producenci rolni, w ramach "Zasad wzajemnej zgodności" (Cross compliance) zobowiązani byli do przestrzegania: od 1 stycznia 2009 r., wymogów z obszaru A - związanych z ochroną środowiska naturalnego oraz identyfikacją i rejestracją zwierząt; od 1 stycznia 2011 r., z obszaru B - dotyczących zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt oraz zdrowotności roślin. Natomiast od 1 stycznia 2013 r. w Polsce obowiązują również zasady wzajemnej zgodności dotyczące obszaru C, czyli dbania o tzw. dobrostan zwierząt i obejmują posiadaczy wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich, takich, jak: koniowate - koń i osioł; bydło - bydło domowe i bawoły; jeleniowate - jeleń szlachetny, jeleń sika i daniel utrzymywane w warunkach fermowych w celu pozyskania mięsa lub skór, jeżeli pochodzą z chowu lub hodowli zamkniętej, o których mowa w przepisach prawa łowieckiego, albo chowu lub hodowli fermowej; świnie, owce, kozy, drób: kura, kaczka, kaczka piżmowa, gęś, gęś garbonosa, indyk, przepiórka japońska, perlica oraz utrzymywany w warunkach fermowych - struś; zwierzęta futerkowe - lis pospolity, lis polarny, norka amerykańska, tchórz, jenot, nutria, szynszyl i królik, utrzymywanych w celu produkcji surowca dla przemysłu futrzarskiego, mięsnego i włókienniczego.

czytaj więcej

Wpłaty na PFRON nie dotyczą członków RSP

     W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Krajowego Związku, czy słusznie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wzywa rolnicze spółdzielnie produkcyjne do dokonywania wpłat na PFRON wyjaśniamy, co następuje:

     Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; Nr 171, poz. 1016; Nr 209, poz. 1243 i 1244; Nr 291, poz. 1701 oraz z 2012 r. poz. 986), do dokonywania wpłat na PFRON zobowiązany jest pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

     Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, że obowiązek ten dotyczy wyłącznie pracodawców, którymi są zgodnie z art. 3 Kodeksu pracy - jednostki organizacyjne i osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają one pracowników.

     W związku z tym, obowiązku dokonywania wpłat na PFRON nie mają te rolnicze spółdzielnie produkcyjne, w których pracę wykonują wyłącznie członkowie i ich domownicy oraz kandydaci na członków.

czytaj więcej

archiwum aktualności