Strona wykorzystuje pliki cookies, w celu realizacji usług oraz w celach statystycznych . W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
top header
Dziś jest 26.05.2016
drukuj

Aktualności

PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚCI W 2016 R.

    Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisja Europejska, na wniosek Polski, zgodziła się na przedłużenie o jeden miesiąc, tj. do 15 czerwca 2016 r. ostatecznego terminu składnia wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW za 2016 r. Kto nie zdąży złożyć wniosku w terminie, będzie miał jeszcze szanse zrobić to do 11 lipca 2016 r., ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszane o 1%.

    W najbliższych dniach KE wyda w tej sprawie stosowne rozporządzenie.

    Z wnioskiem do Komisarza ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich  Komisji Europejskiej, Phila Hogana zwrócił się Minister Krzysztof Jurgiel w marcu br., zwracając uwagę, iż w związku z wprowadzeniem w 2015 r. nowego systemu wsparcia bezpośredniego jak i nowych działań obszarowych PROW 2014-2020, wnioski o płatności zawierają więcej elementów i są bardziej pracochłonne. Wniosek Polski poparło 12 krajów UE.

    Podobna decyzja została podjęta w ubiegłym roku. Wówczas doprowadziło to do zmniejszenia odsetka wniosków, które objęte były sankcjami z powodu złożenia po terminie, jak też pozostawionych bez rozpatrzenia z powodu złożenia po upływie ostatecznego terminu. Mniej było również błędów we wnioskach.

    Wydłużenie o jeden miesiąc możliwości składania wniosków wychodzi naprzeciw oczekiwaniom polskich rolników i jest dla nich dużym ułatwieniem, ponieważ będą mieli oni więcej czasu na wypełnienie wniosków o dopłaty.

    Jednocześnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zachęca rolników, by nie czekali ze składaniem wniosków do ostatniej chwili. Pozwoli to na szybszą weryfikację dokumentów, da im czas na poprawę ewentualnych błędów i uzyskanie płatności w pełnej kwocie.

4 maja 2016 r.

MOŻNA JUŻ SKŁADAĆ WNIOSKI O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI OBSZAROWYCH ZA 2016 r.

Informujemy, że w okresie od 15 marca do 16 maja 2016 r. można składać w ARiMR wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2016 r. Producenci rolni, którzy złożą swoje wnioski w tym terminie, mogą liczyć na otrzymanie dopłat w należnej im wysokości. Kto nie zdąży złożyć wniosku w tym terminie, będzie miał jeszcze szanse zrobić to do 10 czerwca, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszane o 1%. Jeżeli producent rolny pomyli się, a błąd nie będzie dotyczył płatności związanych do zwierząt oraz płatności do zachowania zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, będzie  mógł złożyć korektę do wniosku bez żadnych konsekwencji finansowych do 31 maja. Zmiany dokonane po tym terminie spowodują zmniejszenie należnych płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.

W 2016 r. na realizację płatności bezpośrednich zostanie przeznaczona kwota ok. 3,4 mld euro.  Szacuje się, że na działania obszarowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (2014-2020) za rok 2016, czyli dopłaty ONW, płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007-2013), rolno-środowiskowo-klimatyczne, ekologiczne czy zalesieniowe, zostanie wypłacona kwota ok. 2,7 mld zł.

W roku 2016 na jednym formularzu wniosku można ubiegać się o przyznanie:

1.

płatności bezpośrednich, w tym:

-

jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dodatkowej,

-

płatności dla młodych rolników,

-

płatności w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją,

-

płatności niezwiązanej do tytoniu (płatność krajowa),

-

płatności do powierzchni uprawy buraka cukrowego,

-

płatności do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych,

-

płatności do powierzchni uprawy chmielu,

-

płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych,

-

płatności do powierzchni upraw owoców miękkich (truskawek lub malin),

-

płatności do powierzchni uprawy pomidorów,

-

płatności do powierzchni uprawy lnu,

-

płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych,

-

płatności do krów,

-

płatności do bydła,

-

płatności do owiec,

-

płatności do kóz;

2.

płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (PROW 2014-2020);

3.

płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), w tym kosztów transakcyjnych;

4.

płatności ekologicznej (PROW 2014-2020), w tym kosztów transakcyjnych;

5.

płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), w tym kosztów transakcyjnych;

6.

pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013);

7.

i po raz pierwszy od roku 2016 r.

premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020).

czytaj więcej

SEMINARIA KRAJOWEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO RSP W I PÓŁROCZU 2016 r.

Informujemy, że zgodnie z przyjętym planem działalności szkoleniowej na 2016 r. Krajowy Związek Rewizyjny RSP organizuje w I półroczu br. 3-dniowe seminaria dla prezesów zarządów i głównych księgowych rolniczych spółdzielni produkcyjnych w następujących terminach:

  • 19-21.04.2016 r. - w Hotelu Mały Rzym w Sandomierzu, ul. Okrzei 9 (woj. świętokrzyskie) - dla RSP z województw: dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego śląskiego oraz części województwa: mazowieckiego;

  • 17-19.05.2016 r. - w Hotelu Bukowy Dworek**** w Gronowie k. Łagowa, Gronów 23 (woj. lubuskie) - dla RSP z województw:, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego oraz części województwa mazowieckiego i wielkopolskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące programu szkoleniowego, spraw programowo-organizacyjnych i odpłatności za w/w seminaria zostaną przesłane bezpośrednio do poszczególnych spółdzielni i związków spółdzielczych, tak jak dotychczas - drogą pocztową.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

11 marca 2016 r.

MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO

Informujemy, że Agencja Rynku Rolnego ogłosiła, iż w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zakupionego i/lub zużytego w terminie od dnia 15 lipca 2015 r. do dnia 15 czerwca 2016 r.

Przypominamy, że dopłata ta ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest udzielana na podstawie przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

    Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana przez np. ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje, producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć15.000 euro.

UWAGA:

W 2016 r. uległy zmianie zasady udzielania dopłat i należy zwrócić uwagę na to, że:

  • po zakończeniu terminu składania wniosków, do dnia 30 września Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek;

  • decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia RM;

  • w przypadku mieszanek zbożowych i pastewnych dopłatą zostaną objęte tylko te mieszanki, w skład których wchodzą jedynie nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany; jeżeli mieszanka, sporządzona we własnym zakresie w swoim składzie będzie zawierała składniki kwalifikowane (posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany) i takie, które nie posiadają ww. kategorii, tzw. nasiona niekwalifikowane, żaden ze składników tej mieszanki nie będzie mógł być objęty dopłatą;

  • obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty - [Dms_P1_f2] wersja 8.0 z 13.01.2016 r.

       Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w "Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie" wprowadzonych Zarządzeniem Nr 11/2016/Z Prezesa ARR z dnia 13.01.2016 r. Warunki uzyskania pomocy oraz wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej Agencji www.arr.gov.pl w zakładce "materiał siewny".

    18 stycznia 2016 r.

WARUNKI PRENUMERATY "BIULETYNU INFORMACYJNEGO" NA 2016 R.

   Cena prenumeraty "Biuletynu Informacyjnego" na 2016 r. nie uległa zmianie i wynosi 520 zł rocznie (w tym podatek VAT 8%). Pozostałe warunki prenumeraty przedstawiamy poniżej.

1.   W 2016 r. Krajowy Związek Rewizyjny RSP zamierza wydać 5-6 numerów "BIULETYNU INFORMACYJNEGO" w cyklu 2-3 miesięcznym.

2.   Spółdzielnie i organizacje zrzeszone w Krajowym Związku, które opłaciły wpisowe i składki członkowskie za cały okres przynależności do Związku, w tym również za 2015 r. oraz uregulują pierwszą ratę składki za 2016 r. w wysokości określonej w uchwale Nr 262/2015 Rady Krajowego Związku Rewizyjnego RSP z dnia 29.12.2015 r. (treść tej uchwały zamieszczamy poniżej w aktualnościach "Posiedzenie Rady i Zarządu Krajowego Związku"), ale nie mniejszej niż 520 zł - w terminie do 15 lutego 2016 r. - będą otrzymywały 1 komplet "BIULETYNU INFORMACYJNEGO" bezpłatnie.

3.  Pozostałe spółdzielnie i organizacje spółdzielcze mogą zamawiać prenumeratę "BIULETYNU INFORMACYJNEGO" na zasadach pełnej odpłatności. Warunkiem uzyskania prenumeraty jest dokonanie wpłaty w wysokości 520 zł za 1 komplet w terminie do 29 lutego 2016 r. na konto Krajowego Związku Rewizyjnego RSP:

PKO Bank Polski S.A. X/O w Warszawie

Nr 85 1020 1156 0000 7802 0062 1128

z podaniem na przelewie (przekazie):

>Prenumerata "Biuletynu Informacyjnego" 2016 r.<

4.   Docierający do naszego banku odcinek przelewu - przekazu oznacza złożenie zamówienia na prenumeratę i od tego momentu będziemy wysyłać "BIULETYN" do odbiorcy. Zwracamy uwagę, iż podstawowym warunkiem terminowego otrzymywania "BIULETYNU" jest podanie na przelewie - przekazie dokładnej nazwy i adresu pocztowego odbiorcy (kod pocztowy, województwo).

    Prenumeratorzy, po dokonaniu wpłaty składek lub opłaty za prenumeratę, otrzymają z Krajowego Związku faktury VAT z potwierdzeniem dokonanej wpłaty i przyjęcia zamówienia.

ZAPRASZAMY DO PRENUMERATY

12 stycznia 2016 r.

ZWOŁANO VI KONGRESU SPÓŁDZIELCZOŚCI

Informujemy, że Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej 16.12.2015 r. podjęło uchwałę o zwołaniu VI Kongresu Spółdzielczości w listopadzie (lub na początku grudnia) 2016 r. w Warszawie z udziałem delegatów spółdzielni i związków spółdzielczych wybranych na regionalnych (branżowych) zjazdach przedkongresowych. Pełny tekst uchwały ZO KRS do pobrania tutaj.

 

W celu przygotowania VI Kongresu Spółdzielczości, w tym określenia zasad i trybu wyboru delegatów z poszczególnych branż spółdzielczych, powołano Komitet Organizacyjny składający się z członków Prezydium Zgromadzenia Ogólnego i Zarządu KRS oraz przedstawicieli tych branż spółdzielczych, które nie mają w tych organach swoich reprezentantów.

 

Szczegółowe ustalenia dotyczące harmonogramu przeprowadzenia zjazdów przedkongresowych i wyboru na nich delegatów z rolniczej spółdzielczości produkcyjnej, dokonane zostaną po podjęciu przez ZO KRS uchwały w sprawie trybu i zasad wyboru delegatów na Kongres.

 

Przewiduje się, że powinno to nastąpić w pierwszej dekadzie kwietnia br. i po tym terminie - Krajowy Związek Rewizyjny RSP, wspólnie z regionalnymi związkami rewizyjnymi RSP, ustalą tryb dalszego postępowania w środowisku rolniczej spółdzielczości produkcyjnej.

 

Prawo uczestniczenia w zjazdach przedkongresowych mają przedstawiciele wszystkich spółdzielni i związków spółdzielczych (z wyjątkiem będących w likwidacji lub upadłości), którzy zostali wybrani przez rady nadzorcze swoich organizacji lub walne zgromadzenia - jeżeli statut tak stanowi.

 

W związku z powyższym apelujemy o dokonywanie w spółdzielniach wyboru 2 przedstawicieli na zjazdy przedkongresowe, zwłaszcza w tych jednostkach, w których statut uprawnia do tego wyłącznie walne zgromadzenia (lub zebranie przedstawicieli).

 

O dalszym trybie działań przedkongresowych informować będziemy na łamach "Biuletynu Informacyjnego" oraz na stronie internetowej Krajowego Związku Rewizyjnego RSP www.kzrrsp.pl

 

7 stycznia 2016 r.

POSIEDZENIE RADY I ZARZĄDU KRAJOWEGO ZWIĄZKU

W dniu 29 grudnia 2015 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady i Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego RSP.

    Tematyka posiedzenia dotyczyła głównie spraw wewnątrzorganizacyjnych i obejmowała m.in. zapoznanie się z informacją Zarządu o wynikach ekonomiczno-finansowych za 11 miesięcy br. i przewidywanym wykonaniu planu na 2015 r.

Plan przychodów został nieznacznie przekroczony (o ok. 8%), co przy jednoczesnym poniesieniu wydatków na poziomie 96% planowanych, oznacza zamknięcie roku dodatnim wynikiem finansowym.

Uwzględniając korzystne wyniki ekonomiczne za 2015 r. Rada na wniosek Zarządu, postanowiła utrzymać wysokość składek członkowskich w 2016 r. na poziomie obowiązującym w latach 2014-2015, podejmując w tej sprawie uchwałę w sprawie wysokości oraz trybu i terminu wnoszenia składek za 2016 r.

Pełna treść uchwały - kliknij tutaj.

Członkowie Rady zapoznali się również z informacją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. "Rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2007-2015" oraz zaakceptowali stanowisko Zarządu Krajowego Związku, wyrażone w piśmie skierowanym w dniu 18 grudnia 2015 r. do Krzysztofa Jurgiela - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach dialogu i współpracy z partnerami społecznymi, w sprawie wniosków i problemów dotyczących spraw będących przedmiotem działalności Krajowego Związku Rewizyjnego RSP.

W odrębnej części posiedzenia dokonano uroczystego podsumowania jubileuszowej XV Edycji Rankingu Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych za 2014 r. organizowanego przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy przy współudziale Krajowego Związku Rewizyjnego RSP i Krajowej Rady Spółdzielczej. W uroczystości uczestniczyli m.in.: przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej: Zygmunt Paśnik - Zastępca Prezesa i Adam Piechowski Dyrektor Spółdzielczego Instytutu Badawczego; przedstawiciele Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego z prof. dr hab. Andrzejem Kowalskim - Dyrektorem na czele oraz Prezesi Zarządów Spółdzielni wyróżnionych w XV Edycji Rankingu RSP za 2014 r. 

Prezes Zarządu - Jacek Staciwa dokonał ogólnego podsumowania XV Edycji Rankingu Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych za 2014 r., a mgr Marcin Adamski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przedstawił metodologię badań rankingowych oraz wnioski wypływające z tych badań.

Laureatom pierwszych 10 miejsc wręczono puchary i listy gratulacyjne. Wyróżnienia otrzymały:

-

za I miejsce

-

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Hopkie (woj. lubelskie) - puchar Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczeji list gratulacyjny od Rady i Zarządu KZR RSP;

-

za II miejsce

-

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Jutrzenka" Osiek (woj. wielkopolskie) - puchar Rady i Zarządu KZR RSP;

-

za III miejsce

-

Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne Baszewice (woj. zachodniopomorskie) - puchar Rady i Zarządu KZR RSP.

Za zajęcie miejsc od IV do X - pamiątkowe grawertony i listy gratulacyjne od Rady i Zarządu KZR RSP otrzymały:

- Spółdzielnia Produkcji Rolnej w Łaszczówce (woj. lubelskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Gronowice (woj. opolskie),

- Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Bądecz (woj. wielkopolskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Krzywej (woj. podlaskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Krzywiźnie (woj. opolskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Dorożkach (woj. podlaskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Rusocinie (woj. opolskie).

     Wręczenia pucharów i listów gratulacyjnych dokonali: prof. dr hab. Andrzej Kowalski - Dyrektor IERiGŻ-PIB, Adam Piechowski - Dyrektor SIB KRS oraz Zygmunt Paśnik - Przewodniczący Rady i Jacek Staciwa - Prezes Zarządu Krajowego Związku.

     Wyróżnionym Spółdzielniom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w następnych edycjach Rankingu RSP oraz w innych rywalizacjach krajowych i regionalnych.

Szczegółowe wyniki XV Edycji Rankingu za 2014 r. podajemy w zakładce Ranking RSP.

Szerzej o posiedzeniu Rady i Zarządu poinformujemy w najbliższym numerze "Biuletynu Informacyjnego".

30 grudnia 2015 r.

POMOC DLA HODOWCÓW RYB SŁODKOWODNYCH I PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ

   Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamieszczony został komunikat w sprawie pomocy dla producentów trzody chlewnej i hodowców ryb słodkowodnych.

   3.12.2015 r. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (rozporządzenie czeka na opublikowanie), w którym przewiduje się:

a) udzielanie pomocy dla podatników podatku rolnego rolników, którzy w 2015 r. prowadzili chów i hodowlę ryb słodkowodnych w na obszarze gmin, w których wystąpiła susza w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich; powyższa pomoc będzie udzielana w wysokości 300 zł na 1 ha zarybionych stawów rybnych w formule pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury co oznacza, że wysokość pomocy nie będzie mogła przekroczyć równowartości 30 tys. euro dla podatnika podatku rolnego,

b) umożliwienie uzyskania wszystkim producentom rolnym, których gospodarstwa położone są na obszarze objętym programem bioasekuracji, w których były w 2015 r. utrzymywane zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia (sus scrofa)bez względu na liczbę tych świń pomocy polegającej na refundacji wydatków poniesionych na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu niezbędnego do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz niezbędnych produktów lub środków do przeprowadzenia tych zabiegów, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych; powyższa pomoc jest udzielana w formie pomocy de minimis w rolnictwie co oznaczana, że jej wysokość nie może przekroczyć równowartości 15 tys. euro dla producenta rolnego.

   Wnioski o pomoc producenci trzody chlewnej z obszaru objętego programem bioasekuracji oraz hodowcy ryb słodkowodnych mogą składać do 14 grudnia 2015 r. w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu ubiegającego się o pomoc.

4 grudnia 2015 r.

STAWKI PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH ZA 2015 R.

   Informujemy, że w dniu 7.10.2015 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenia określające stawki płatności bezpośrednich za 2015 r.

  Ustalone stawki płatności uwzględniają zaktualizowane dane dotyczące powierzchni zakwalifikowanej do płatności do ziemniaków skrobiowych, płatności do buraków cukrowych i płatności do pomidorów. W związku z tym stawki tych płatności zostały ustalone na nieznacznie niższym poziomie niż pierwotnie podano. Rozporządzenia oczekują na publikację w Dzienniku Ustaw. Planowany termin wejścia w życie rozporządzeń to 16 października 2015 r.

Stawki płatności bezpośrednich za 2015 r. wynoszą:

a) jednolita płatność obszarowa (JPO) - 453,70 zł/ha;

b) stawka płatności dodatkowej - 171,73 zł/ha (max. do 27 ha na gospodarstwo);

c) stawka płatności za zazielenienie - 304,31 zł/ha;

d) stawka płatności dla młodego rolnika - 258,97 zł/ha (płatna dodatkowo do 50 ha);

e) stawki płatności związane do zwierząt:

- płatność do bydła - 261,37 zł/szt. (do 30 szt.),

- płatność do krów - 314,28 zł/szt. (do 30 szt. samic),

- płatność do owiec - 116,56 zł/szt. samicy,

- płatność do kóz - 77,80 zł/szt. samicy;

f) stawki płatności związanych do powierzchni upraw:

- do chmielu - 2.336,53 zł/ha,

- do roślin wysokobiałkowych - 422 zł/ha (max. do 75 ha w plonie głównym),

- do ziemniaków skrobiowych - 1.387,12 zł/ha,

- do buraków cukrowych - 2.127,77 zł/ha,

- do pomidorów - 4.298,89 zł/ha,

- do owoców miękkich - 919,05 zł/ha,

- do lnu - 414,09 zł/ha,

- do konopi włóknistych - 572,49 zł/ha;

g) płatności niezwiązane do tytoniu - 4,76 zł/kg tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia oraz 3,32 zł/kgtytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia.

   Zgodnie z przepisami unijnymi (rozporządzenia nr 1306/2013), płatności bezpośrednie wypłaca się w okresie od dnia 1 grudnia roku złożenia wniosku do 30 czerwca następującego roku kalendarzowego, tj. od 1.12.2015 do 30.06.2016 r. W drodze odstępstwa w 2015 r. rozpoczęcie wypłat płatności, w formie zaliczek nastąpi w terminie wcześniejszym, tj. od 16 października do 1 grudnia. Przyznawane będą z urzędu (nie jest potrzebny dodatkowy wniosek), na terytorium całego kraju. Zaliczkami, w wysokości 50% objęte będą: jednolita płatność obszarowa - ok. 227 zł/ha; płatność dodatkowa - ok. 86 zł/ha; płatność do roślin wysokobiałkowych - 211 zł/ha oraz płatność do owoców miękkich - ok. 460 zł/ha.

   Zaliczki będą wypłacane rolnikom, którzy nie zostali objęci kontrolami na miejscu i do których nie mają zastosowania zmniejszenia, wykluczenia i inne kary administracyjne oraz odliczenia, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1551).

8 października 2015 r.

DOPŁATY BEZPOŚREDNIE ZA 2015 R. BĘDĄ NALICZANE WEDŁUG KURSU 4,2448 ZŁ ZA 1 EURO

    Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Europejski Bank Centralny w dniu 30 września 2015 r. ogłosił oficjalny kurs euro, zgodnie z którym będą przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2015 r. Kurs ten wynosi 4,2448 złotych za 1 euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w których oficjalną walutą nie jest euro.    

    W tym roku przyjęty kurs przeliczeniowy jest korzystniejszy niż w roku ubiegłym, kiedy wynosił on 4,1776 zł za euro. Kurs ten jest wyższy o 0,0672 zł. Łączna kwota przeznaczona z budżetu UE na dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2015 r. wynosi ok. 3,36 mld euro, tj. około 14,26 miliarda złotych. Dodatkowo z budżetu krajowego na "płatność niezwiązaną do tytoniu" została przeznaczona kwota w wysokości 153,21 mln zł.

Wstępne szacowane stawki płatności za 2015 r. będą wynosić:

a) jednolita płatność obszarowa (JPO) - 453,70 zł/ha;

b) stawka płatności za zazielenienie - 304,31 zł/ha;

c) stawka płatności dodatkowej - 171,73 zł/ha (max. do 27 ha na gospodarstwo);

d) stawka płatności dla młodego rolnika - 258,97 zł/ha (płatna dodatkowo do 50 ha);

e) stawki płatności związane do zwierząt:

- płatność do bydła - 261,37 zł/szt. (do 30 szt.),

- płatność do krów - 314,28 zł/szt. (do 30 szt. samic),

- płatność do owiec - 116,56 zł/szt. samicy,

- płatność do kóz - 77,80 zł/szt. samicy;

f) stawki płatności związanych do powierzchni upraw:

- do roślin wysokobiałkowych - 422 zł/ha (max. do 75 ha w plonie głównym),

- do ziemniaków skrobiowych - 1.408,40 zł/ha,

- do buraków cukrowych - 2.151,01 zł/ha,

- do pomidorów - 4.340,57 zł/ha,

- do chmielu - 2.336,53 zł/ha,

- do owoców miękkich - 919,05 zł/ha,

- do lnu - 414,09 zł/ha,

- do konopi włóknistych - 572,49 zł/ha;

g) płatności niezwiązane do tytoniu - 4,76 zł/kg (w 2014 r. - 4,53 zł/kg)tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia oraz 3,32 zł/kg (w 2014 r. - 3,18 zł/kg) tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia.

   Szczegółowe stawki płatności bezpośrednich za 2015 r. zostaną opublikowane w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

   Zgodnie z przepisami unijnymi (rozporządzenia nr 1306/2013), płatności bezpośrednie wypłaca się w okresie od dnia 1 grudnia roku złożenia wniosku do 30 czerwca następującego roku kalendarzowego, tj. od 1.12.2015 do 30.06.2016 r. W drodze odstępstwa w 2015 r. rozpoczęcie wypłat płatności może nastąpić w terminie wcześniejszym, tj. od 16 października, jako zaliczki. Zaliczkami, w wysokości 50% objęte będą: jednolita płatność obszarowa; płatność dodatkowa; płatność do roślin wysokobiałkowych oraz płatność do owoców miękkich.

1 października 2015 r.

OD 11 DO 30 WRZEŚNIA 2015 R. MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O POMOC ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ SUSZĘ ORAZ O WSPARCIE DLA PLANTATORÓW PORZECZKI CZARNEJ

      Informujemy, że na wyjazdowym posiedzeniu, w dniu 31.08.2015 r. Rząd podjął uchwałę w sprawie ustanowienia Programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2015 r. suszy.

W ramach ww. Programu będą realizowane następujące działania:

a)   pomoc finansowa na każdy ha powierzchni upraw, na której wystąpiła susza;

b) dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (preferencyjnych) oraz poręczeń i gwarancji spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji;

c)  odroczenie terminu płatności bieżących składek KRUS i rozłożenie ich na dogodne raty (z możliwością umarzania w całości lub w części bieżących składek);

d)  odroczenie terminu płatności umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa bez stosowania opłat i odsetek za okres odroczenia oraz udzielenie ulg w opłatach czynszu dzierżawnego wnoszonego przez producentów rolnych;

e)   możliwość stosowania przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym;

f)    zwiększenie limitu na 2015 r. dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego.

      W związku z powyższym znowelizowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z 27.01.2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 187, 230 i ...).

      Nowela rozporządzenia określa, że Agencja będzie udzielała pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki Państwa w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi i przetwórstwa produktów rolnych dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę.

      Pomoc jest udzielana do wysokości równowartości w złotych 15.000 euro, na wniosek producenta złożony w terminie od 11 do 30 września 2015 r. Wniosek udostępniony zostanie na stronie internetowej Agencji www.arimr.gov.pl Wniosek zawiera: dane adresowe wnioskodawcy; numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; numer identyfikacyjny PESEL lub numer ewidencji podatkowej NIP wnioskodawcy, a w przypadku osoby fizycznej nieposiadającej obywatelstwa polskiego - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Do wniosku należy dołączyć:

     -  kopię protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę, zawierającą powierzchnię owocujących upraw drzew i krzewów owocowych oraz powierzchnię innych upraw, na których wystąpiły szkody;

     -  informacje dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacje o wysokości otrzymanej pomocy publicznej.

      Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody oraz stawki tej pomocy, wynoszącej:

800 zł na 1 ha - powierzchni owocujących drzew i krzewów owocowych,

400 zł na 1 ha - powierzchni innych upraw rolnych.

      Pomoc pomniejszana będzie o 50%, jeżeli w 2015 r. co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk, o których mowa w ustawie z 7.07.2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2015 r. poz. 577 i 892).

      Pomoc nie przysługuje do powierzchni owocujących w 2015 r. upraw czarnej porzeczki, do której producentowi udzielono pomocy na podstawie rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25.08.2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (rozporządzenie z 25.08.br. oczekuje na opublikowanie w Dzienniku Ustaw), bowiem w rozporządzeniu tym określono pomoc dla producentów owoców czarnej porzeczki, z uwagi na trudną sytuację na tym rynku (niższe ceny od cen notowanych w latach poprzednich).

      Zgodnie z nowelą rozporządzenia producentom owoców porzeczki czarnej pomoc udzielana jest zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) nr 1408/2013 oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Pomoc ta ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

      Stawka pomocy wynosi 600 zł na 1 ha powierzchni owocujących w 2015 r. upraw porzeczki czarnej.

      W przypadku, gdy do powierzchni, na której jest uprawiana porzeczka czarna, zostanie przyznana pomoc de minimis - pomoc w związku z wystąpieniem suszy nie przysługuje do tej powierzchni.  Reguła ta będzie działała również w drugą stronę, a więc w przypadku gdy do powierzchni, na której jest uprawiana porzeczka czarna, zostanie przyznana pomoc w związku z wystąpieniem suszy w 2015 r., to powyższa pomoc de minimis nie będzie przysługiwać do tej powierzchni.

      Wniosek o pomoc producentom porzeczki czarnej zawiera ww. elementy wniosku o przyznanie pomocy poszkodowanym przez suszę oraz numer działki ewidencyjnej, na której jest prowadzona uprawa owocującej czarnej porzeczki, wraz z nazwą obrębu ewidencyjnego, na którym ta działka się znajduje oraz powierzchnię tej działki. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej Agencji.

Do wniosku dołącza się:

      -  oświadczenie albo zaświadczenia dotyczące uzyskanej pomocy de minimis w rolnictwie;

      -  oświadczenie producenta o powierzchni owocujących w 2015 r. upraw porzeczki czarnej, na wskazanej we wniosku działce ewidencyjnej.

      Producenci rolni chcący skorzystać z pomocy do owoców czarnej porzeczki składają wniosek również w terminie do 30 września 2015 r.

Pomoc określona w ww. punktach a-e, w ramach Programu jest udzielana producentom rolnym, w których gospodarstwach powstały szkody z powodu suszy, oszacowane przez komisje powołane przez wojewodów, jeżeli szkody te wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 702/2014 z 25.06.2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 1.07.2014 r.).   

Łączna kwota pomocy określona w Programie, w odniesieniu do jednego gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej nie może przekroczyć:

      a)    80% kwoty obniżenia dochodu obliczonego zgodnie z rozporządzeniem nr 702/2014, lub

b)   90% kwoty obniżenia dochodu - dla gospodarstw położonych na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).

      Na realizację pomocy dla plantatorów czarnej porzeczki i przyjętego Programu zabezpieczono środki w budżecie Państwa w kwocie ponad 488 mln zł, z tego:

17 mln zł - na uzupełnienie dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego,

376 mln zł - na dotacje do 1 ha użytków rolnych,

74 mln zł - na dotacje do powierzchni uprawy owocujących drzew i krzewów owocowych,

21,6 mln zł - na pomoc dla plantatorów porzeczki czarnej.

2 września 2015 r.

MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O ROZŁOŻENIE KAR ZA NADPRODUKCJĘ MLEKA W ROKU KWOTOWYM 2014/2015

Informujemy, że z dniem 6.08.2015 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 29.07.2015 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na nieoprocentowane raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1105).

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 6.08.2015 r. ogłosił, że od dnia 13.08.2015 r. do dnia 11.09.2015 r. producenci mleka mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie w formie rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015.

Wnioski, na formularzu Kml_P14_f2 należy złożyć do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę dostawcy hurtowego.

Do wniosku o udzielenie przedmiotowej pomocy należy dołączyć:

1.     zaświadczenie albo oświadczenie, dotyczące pomocy de minimis określone w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z

        30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404,

        z późn. zm.);

2.     zaświadczenie lub oświadczenie, dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie określone w art. 37 ust 2 pkt 1

        ustawy z 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

3.     oświadczenie o niezaleganiu:

a)z płatnościami podatków,

b)o opłaceniu składek na ubezpieczenia społeczne.

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej ARR pod adresem  http://www.arr.gov.pl/rynki-rolne-dzialania-arr/wspolpraca-i-organizacja-rynku-mleka/4248-uwaga-producenci-mleka06082015 . Dodatkowo zamieszczony tam został kalkulator (kalkulator - raty) do obliczania orientacyjnej wysokości pomocy de minimis przy rozkładaniu opłaty na nieoprocentowane raty.

W sezonie 2014/2015 krajowa kwota dostaw została przekroczona o 580,3 mln kg, czyli o 5,85%. Tym samym 63,5 tys. producentów rolnych przekroczyło przyznany im limit produkcji mleka. Opłata, jaką Polska musi uiścić z tytułu nadprodukcji wynosi ponad 161,5 mln euro, czyli ok. 659,8 mln zł.

Dla producentów mleka oznacza to obowiązek uiszczenia tzw. opłaty dodatkowej z tytułu przekroczenia kwoty indywidualnej dostaw za rok 2014/2015 w wysokości 90,89 zł za 100 kg mleka wprowadzonego do obrotu ponad przysługujący limit.

7 sierpnia 2015 r.

KRAJOWE OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA SPÓŁDZIELCZOŚCI W WARSZAWIE

W dniu 24 czerwca br. w Galerii Porczyńskich w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości przypadającego 1 lipca.

Święto to, proklamowane przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy, obchodzone jest na świecie od 1923r, a podstawowym jego celem jest m.in. umacnianie solidarności spółdzielczej oraz popularyzacja idei spółdzielczości. W Polsce obchody spółdzielczego święta organizowane są od 1995 r. na podstawie uchwały Parlamentu RP.

Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem "Wybierając spółdzielnię - wybierasz równość".

Na uroczystość w Warszawie przybyli spółdzielcy z całego kraju, w tym również reprezentujący środowisko RSP, samorządowcy, przedstawiciele firm współpracujących ze spółdzielczością i sympatycy ruchu spółdzielczego. Uczestniczyli również m.in.: Leszek Miller - Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej; Posłowie na Sejm RP: Marek Gos (PSL) - Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego; Romuald Ajchler (SLD) - Zastępca Przewodniczącego tej Komisji; Waldemar Witkowski - Przewodniczący Unii Pracy; Wiesława Taranowska - Wiceprzewodnicząca OPZZ; Tadeusz Chwałka - Przewodniczący Forum Związków Zawodowych; Cezary Kazimierczak - Prezes Zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców; Henryk Cichecki - Członek Zarządu Polskiego Radia SA; Dariusz Grabowski - Prezes Stowarzyszenia Klubu Inteligencji Polskiej; Elżbieta Mączyńska - Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

W ramach tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości ogłoszone zostały wyniki prestiżowych konkursów organizowanych przez Krajową Radę Spółdzielczą i Magazyn "Tęcza Polska".

Z satysfakcją informujemy, że w gronie tegorocznych laureatów znaleźli się przedstawiciele rolniczej spółdzielczości produkcyjnej, którzy otrzymali następujące honorowe tytuły oraz statuetki:

"Oskar Spółdzielczości Polskiej"

Romuald AJCHLER

-

Poseł na Sejm RP, wieloletni działacz rolniczej spółdzielczości produkcyjnej, obrońca polskiego ruchu spółdzielczego;

Leszek SUŁEK

-

Prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej "Przełom" w Linowie (woj. kujawsko-pomorskie);

"Menadżer Spółdzielca"Bernard RADLOK

-

Prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kuniowie (woj. opolskie);

"Prymus 2015"Piotr GRABUŚ

-

Prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Krzywiźnie (woj. opolskie);

Zbigniew KOTOWSKI

-

Prezes Zarządu Rolniczo-Wytwórczego Kombinatu Spółdzielczego im. Antoniego Paśki w Dębnie (woj. podkarpackie);

"Złoty Laur Spółdzielczości 2015"


Krzysztof KOKOSZKIEWICZ

-

b. wieloletni Prezes, a obecnie doradca Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.

Nagrodzonym Spółdzielcom gratulujemy uzyskanych wyróżnień spółdzielczych oraz dziękujemy za wysiłek i zaangażowanie w promowanie naszego środowiska i spółdzielczej formy gospodarowania.

Szerszą relację z uroczystego spotkania spółdzielczego zamieszczamy w "Biuletynie Informacyjnym" Nr 3 z br.

REKOMPENSATY DLA POSIADACZY ŚWIŃ W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM "PROGRAMU BIOASEKURACJI" W WOJ. PODLASKIM

   Informujemy, że 29 kwietnia 2015 r wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018 (Dz. U. z 2015 r. poz. 517).

   Program bioasekuracji realizowany jest na obszarze województwa podlaskiego, w powiatach: sejneńskim w gminach Giby i Sejny z miastem Sejny; augustowskim w gminach Lipsk i Płaska; białostockim w gminach Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków i Michałowo oraz sokólskim w gminach Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo.

   Posiadacze zwierząt utrzymujący świnie na ww. obszarach zobowiązani są do dostosowania gospodarstw do wymagań bioasekuracji określonych w ww. programie w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. do 29 maja 2015 r.

Wymagania bioasekuracji, poza obecnie obowiązującymi to:

1.  zabezpieczenie gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie w systemie otwartym, podwójnym ogrodzeniem, o co najmniej 1,5 m wysokości, na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem;

2.   wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni;

3.   przeprowadzanie okresowych zabiegów dezynsekcji (od kwietnia do listopada każdego roku);

4.   prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, które wjeżdżają na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;

5.   zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych;

6.  utrzymywanie świń w gospodarstwach w zamkniętych pomieszczeniach, z wyjątkiem świń utrzymywanych w systemie otwartym;

7.   zapewnienie aby:

a)  osoby mające kontakt ze świniami w gospodarstwie nie utrzymywały własnych świń poza tym gospodarstwem oraz nie zajmowały się dodatkowo obsługą świń w innych gospodarstwach,

b)   do budynków, w których są utrzymywane świnie, nie wchodziły osoby postronne,

c)   osoby przebywające w budynkach inwentarskich używały odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego.

czytaj więcej

WARUNKI PRENUMERATY ''BIULETYNU INFORMACYJNEGO'' NA 2015 R.

Informujemy, że decyzją Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego RSP cena prenumeraty "Biuletynu Informacyjnego" na 2015 r. nie uległa zmianie i wynosi 520 zł rocznie (w tym podatek VAT 8%). Pozostałe warunki prenumeraty przedstawiamy poniżej.

W 2015 r. Krajowy Związek Rewizyjny RSP zamierza wydać 5-6 numerów "BIULETYNU INFORMACYJNEGO" w cyklu 2-3 miesięcznym.

Spółdzielnie i organizacje zrzeszone w Krajowym Związku, które opłaciły wpisowe i składki członkowskie za cały okres przynależności do Związku, w tym również za 2014 r. oraz uregulują pierwszą ratę składki za 2015 r. w wysokości określonej w uchwale Nr 251/2014 Rady Krajowego Związku Rewizyjnego RSP z dnia 16.12.2014 r. (treść tej uchwały zamieszczamy obok na stronie internetowej Krajowego Związku w linku Członkowie KZRRSP), ale nie mniejszej niż 520 zł - w terminie do 15 lutego 2015 r. - będą otrzymywały 1 komplet - BIULETYNU INFORMACYJNEGO - bezpłatnie.

Pozostałe spółdzielnie i organizacje spółdzielcze mogą zamawiać prenumeratę "BIULETYNU INFORMACYJNEGO" na zasadach pełnej odpłatności. Warunkiem uzyskania prenumeraty jest dokonanie wpłaty w wysokości 520 zł za 1 komplet w terminie do 28 lutego 2015 r. na konto Krajowego Związku Rewizyjnego RSP:

PKO Bank Polski S.A. X/O w Warszawie

Nr 85 1020 1156 0000 7802 0062 1128

z podaniem na przelewie (przekazie):

Prenumerata "Biuletynu Informacyjnego" 2015 r.

Docierający do naszego banku odcinek przelewu - przekazu oznacza złożenie zamówienia na prenumeratę i od tego momentu będziemy wysyłać "BIULETYN" do odbiorcy. Zwracamy uwagę, iż podstawowym warunkiem terminowego otrzymywania - BIULETYNU - jest podanie na przelewie - przekazie dokładnej nazwy i adresu pocztowego odbiorcy (kod pocztowy, województwo).

Prenumeratorzy, po dokonaniu wpłaty składek lub opłaty za prenumeratę, otrzymają z Krajowego Związku faktury VAT z potwierdzeniem dokonanej wpłaty i przyjęcia zamówienia.

Przypominamy, że niezależnie od wydawania "Biuletynu Informacyjnego", bieżące informacje dotyczące różnych sfer działalności spółdzielni, zamieszczamy na stronie internetowej Krajowego Związku, znajdującej się pod adresem:

www.kzrrsp.pl

Zachęcamy zatem wszystkich Czytelników do systematycznego odwiedzenia naszej strony oraz przesyłania swoich uwag i wniosków drogą elektroniczną na adres e-mail:

kzrrsp@kzrrsp.pl

2 stycznia 2015 r.

 

STAWKI PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH ZA 2014 R.

   1 grudnia br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie naliczanie i wypłatę dopłat bezpośrednich należnych za 2014 r.

   Kwoty stawek tegorocznych płatności ustalone zostały na podstawie kursu euro do złotego, ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny na dzień 30.09.2014 r. w wysokości 4,1776 zł.

   Maksymalna łączna kwota przeznaczona na dopłaty bezpośrednie za 2014 r. wynosi ok. 3,409 mld euro, tj. ok. 14,243 mld zł.

   Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wydanych rozporządzeniach z 7 listopada 2014 r. (Dz. U. poz. 1575, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1600, 1601 i 1602) określił następujące stawki płatności za 2014 r.:

Rodzaj Płatności

Stawka płatności

Jednolita Płatność Obszarowa (JPO)

910,87 zł/ha

Płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją)

 1 000,39 zł/ha

Płatność uzupełniająca do skrobi (niezwiązana z produkcją)

 351,69 zł/ha

Płatność niezwiązana do tytoniu - tytoniu odmian Virginia

4,53 zł/kg

Płatność niezwiązana do tytoniu - tytoniu odmian Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia

3,18 zł/kg

Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów)

165,55 zł/tonę

Oddzielna płatność do owoców miękkich

1 569,76 zł/ha

Oddzielna płatność z tytułu cukru (płatność cukrowa)

53,61 zł/tonę

Wsparcie specjalne - płatność do krów

595,30 zł/szt.

Wsparcie specjalne - płatność do owiec

125,32 zł/szt.

Specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych uprawianych w plonie głównym

556,37 zł/ha

   Ponadto Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi określił wysokość środków finansowych na wsparcie specjalne do surowca tytoniowego (płatność do tytoniu):

- odmian tytoniu typu Virginia           - 77.629.834,24 zł;

- odmian tytoniu typu Burley             - 35.176.018,64 zł;

- odmian tytoni ciemnych                  -   8.490.763,12 zł.

19 listopada 2014 r.

Spotkanie konsultacyjne z Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zofią Szalczyk

     W dniu 8 lipca 2014 r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie Członków Prezydium Rady i Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego RSP z Podsekretarz Stanu Zofią Szalczyk. W spotkaniu udział wzięli: Zygmunt Paśnik - Przewodniczący Rady, Franciszek Miśków i Leszek Sułek - Zastępcy Przewodniczącego Rady, Jacek Staciwa - Prezes Zarządu, Zdzisław Mendak - Zastępca Prezesa Zarządu, Krzysztof Kokoszkiewicz - Doradca Zarządu oraz Stanisław Stec - Prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Rolniczej w Poznaniu. Resort Rolnictwa, poza Podsekretarz Stanu Zofią Szalczyk reprezentowały m.in.: Joanna Czapla - Dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich, Karolina Załuska - Naczelnik Wydziału Produktów Ogrodniczych, Spółdzielczości Rolniczej i Grup Producentów Rolnych w Departamencie Rynków Rolnych.

   Głównym tematem spotkania, wokół którego trwała dyskusja był dokument przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt. System płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2015-2020. Nowy system składa się z elementów obowiązkowych, które państwo członkowskie musi wdrożyć oraz elementów dobrowolnych, których stosowanie uzależnione jest od decyzji danego państwa. Do elementów obowiązkowych w całej UE należą: jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie i płatność dla młodych rolników. Spośród elementów dobrowolnych w systemie płatności bezpośrednich MRiRW proponuje wdrożenie w Polsce: płatności dla małych gospodarstw, płatności związanych z produkcją, przejściowego wsparcia krajowego oraz płatności dodatkowej. Proponowany system płatności bezpośrednich w nowej perspektywie finansowej został skierowany do ogólnospołecznej konsultacji, której termin zakończenia zaplanowano na 11.07.2014 r. Zgłoszone opinie i sugestie będą wzięte pod uwagę przy podejmowaniu ostatecznych rozstrzygnięć w tym zakresie.

  Przedstawiciele Rady i Zarządu Krajowego Związku przedstawili również wybrane problemy dotyczące funkcjonowania rolniczych spółdzielni produkcyjnych, w tym projektowanego ograniczenia możliwości uzyskania środków finansowych w ramach PROW 2014-2020 oraz zwrócili uwagę na potrzebę wprowadzenia zmiany m.in. w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego dotyczącej uznania rolniczej spółdzielni produkcyjnej za wielorodzinne gospodarstwo rolne.

9 lipca 2014 r.


ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU I RADY KRAJOWEGO ZWIĄZKU

     Informujemy, że od dnia 3 kwietnia 2014 nastąpiły zmiany w składzie osobowym Zarządu i Rady Krajowego Związku Rewizyjnego RSP.

     Obowiązki Prezesa Zarządu sprawuje Jacek STACIWA - dotychczasowy Członek Zarządu, a Wiceprezesa Zarządu - Władysław KOŁODZIEJ, dotychczasowy  Sekretarz Rady. Zastępcą Prezesa Zarządu, jak dotychczas jest Zdzisław MENDAK.   

     W związku z powołaniem Władysława Kołodzieja na funkcję Wiceprezesa Zarządu Krajowego Związku i złożoną rezygnacją, wygaszono jego mandat członka Rady.

     Zgodnie ze statutem w skład Rady wszedł Marian MATEJCZUK, delegat Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Rolniczej w Katowicach, który w wyborach Rady, dokonanych na VI Krajowym Zjeździe Delegatów Członków KZRRSP w dniu 27 listopada 2013 r. uzyskał największą liczbę głosów spośród kandydatów, którzy nie weszli do Rady.

     Powyższe zmiany nastąpiły na posiedzeniu Rady w dniu 26 marca 2014 r., w wyniku złożonej przez Krzysztofa Kokoszkiewicza rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu KZRRSP.

     Szerszą informację o dokonanych zmianach w składach osobowych Zarządu, Rady, Prezydium Rady oraz Komisji Rewizyjnej zamieścimy w najbliższym "Biuletynie Informacyjnym" Nr 1-2/2014.

 

VI Krajowy Zjazd Krajowego Związku Rewizyjnego RSP

     W dniu 27 listopada 2013 r. w Warszawie - Miedzeszynie odbył się VI Krajowy Zjazd Delegatów Członków Krajowego Związku Rewizyjnego RSP.

   Głównym celem Krajowego Zjazdu, w którym uczestniczyło 96 delegatów reprezentujących 86 spółdzielni i regionalnych związków rewizyjnych (tj. 63,2% ogólnej liczby jednostek zrzeszonych w Krajowym Związku), było podsumowanie działalności Krajowego Związku w latach 2009-2012 oraz wybór członków Rady na następną kadencję.

   Przyjęto również "Program działania Krajowego Związku Rewizyjnego RSP w latach 2013-2017" - kliknij tutaj.

   Grupie wyróżniających się Spółdzielcom wręczono odznaki "Zasłużony dla Rolnictwa" i 'Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego" oraz wyróżnienia w Konkursach organizowanych przez Krajową Radę Spółdzielczą i Magazyn "Tęcza Polska": "Oskar Polskiej Spółdzielczości"; "Menadżer Spółdzielca" i "Prymus 2013".

   Oprócz delegatów w Krajowym Zjeździe uczestniczyli goście reprezentujący m.in. Sejm RP, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajową Radę Spółdzielczą i Krajowe związki spółdzielcze, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej , agencje rolnicze, branżowe związki rolnicze oraz przedstawiciele nauki i dziennikarze.

   W wyniku tajnego głosowania członkami 17-osobowej Rady Krajowego Związku Rewizyjnego RSP wybrani zostali:

1.Kazimierz CZAPIEWSKI,

2.Jan FILIPOWIAK,

3.Zbigniew HERZBERG,

4.Władysław KOŁODZIEJ,

5.Teresa KOŚMICKA,

6.Józef ŁOPUCH,

7.Zdzisław MAJOWICZ,

8.Franciszek MIŚKÓW,

9.Zygmunt PAŚNIK

10.Andrzej PRZEBIEROWSKI,

11.Bernard RADLOK,

12.Katarzyna STEFANIAK,

13.Leszek SUŁEK,

14.Anna ŚWIERGUŁA-ZĘBALA,

15.Mieczysław TABISZEWSKI,

16.Janusz WESOŁOWSKI,

17.Józef WRONA.

   Wybory członków Prezydium Rady przeprowadzone zostaną na pierwszym w bieżącej kadencji posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. w Warszawie.

   Szerszą relację z obrad VI Krajowego Zjazdu oraz podjęte na nim uchwały, zamieścimy w nr 6/2013 "Biuletynu Informacyjnego".

   Galeria zdjęć - kliknij

Zwiększony zakres kontroli wymogów wzajemnej zgodności

    Dotychczas polscy producenci rolni, w ramach "Zasad wzajemnej zgodności" (Cross compliance) zobowiązani byli do przestrzegania: od 1 stycznia 2009 r., wymogów z obszaru A - związanych z ochroną środowiska naturalnego oraz identyfikacją i rejestracją zwierząt; od 1 stycznia 2011 r., z obszaru B - dotyczących zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt oraz zdrowotności roślin. Natomiast od 1 stycznia 2013 r. w Polsce obowiązują również zasady wzajemnej zgodności dotyczące obszaru C, czyli dbania o tzw. dobrostan zwierząt i obejmują posiadaczy wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich, takich, jak: koniowate - koń i osioł; bydło - bydło domowe i bawoły; jeleniowate - jeleń szlachetny, jeleń sika i daniel utrzymywane w warunkach fermowych w celu pozyskania mięsa lub skór, jeżeli pochodzą z chowu lub hodowli zamkniętej, o których mowa w przepisach prawa łowieckiego, albo chowu lub hodowli fermowej; świnie, owce, kozy, drób: kura, kaczka, kaczka piżmowa, gęś, gęś garbonosa, indyk, przepiórka japońska, perlica oraz utrzymywany w warunkach fermowych - struś; zwierzęta futerkowe - lis pospolity, lis polarny, norka amerykańska, tchórz, jenot, nutria, szynszyl i królik, utrzymywanych w celu produkcji surowca dla przemysłu futrzarskiego, mięsnego i włókienniczego.

czytaj więcej

Wpłaty na PFRON nie dotyczą członków RSP

     W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Krajowego Związku, czy słusznie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wzywa rolnicze spółdzielnie produkcyjne do dokonywania wpłat na PFRON wyjaśniamy, co następuje:

     Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; Nr 171, poz. 1016; Nr 209, poz. 1243 i 1244; Nr 291, poz. 1701 oraz z 2012 r. poz. 986), do dokonywania wpłat na PFRON zobowiązany jest pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

     Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, że obowiązek ten dotyczy wyłącznie pracodawców, którymi są zgodnie z art. 3 Kodeksu pracy - jednostki organizacyjne i osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają one pracowników.

     W związku z tym, obowiązku dokonywania wpłat na PFRON nie mają te rolnicze spółdzielnie produkcyjne, w których pracę wykonują wyłącznie członkowie i ich domownicy oraz kandydaci na członków.

czytaj więcej

archiwum aktualności