Strona wykorzystuje pliki cookies, w celu realizacji usług oraz w celach statystycznych . W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
top header
Dziś jest 28.07.2016
drukuj

Aktualności

SEMINARIA KRAJOWEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO RSP W II PÓŁROCZU 2016 r.

Informujemy, że zgodnie z przyjętym planem działalności szkoleniowej na II półrocze 2016 r. Krajowy Związek Rewizyjny RSP organizuje we wrześniu i październiku br. kolejne 3-dniowe seminaria dla prezesów zarządów i głównych księgowych rolniczych spółdzielni produkcyjnych w następujących terminach:

 • 6-8.09.2016 r. - w Domu Wypoczynkowym "Atrium" w Polańczyku, ul. Zdrojowa 28 (woj. podkarpackie) - dla RSP z województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, oraz części województwa śląskiego;

 • 27-29.09.2016 r. - w Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji "Geovita" w Dźwirzynie, ul. Wyzwolenia 27 (woj. zachodniopomorskie) - dla RSP z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego;

 • 18-20.10.2016 r. - w Hotelu "Polanica Resort & Spa" w Polanicy Zdroju ul. Górska 2 (woj. dolnośląskie) - dla RSP z województw: dolnośląskiego, opolskiego oraz części wielkopolskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące programu szkoleniowego, spraw programowo-organizacyjnych i odpłatności za w/w seminaria zostaną przesłane bezpośrednio do poszczególnych spółdzielni i związków spółdzielczych, tak jak dotychczas - drogą pocztową.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

14 lipca 2016 r.

PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚCI W 2016 R.

    Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisja Europejska, na wniosek Polski, zgodziła się na przedłużenie o jeden miesiąc, tj. do 15 czerwca 2016 r. ostatecznego terminu składnia wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW za 2016 r. Kto nie zdąży złożyć wniosku w terminie, będzie miał jeszcze szanse zrobić to do 11 lipca 2016 r., ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszane o 1%.

    W najbliższych dniach KE wyda w tej sprawie stosowne rozporządzenie.

    Z wnioskiem do Komisarza ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich  Komisji Europejskiej, Phila Hogana zwrócił się Minister Krzysztof Jurgiel w marcu br., zwracając uwagę, iż w związku z wprowadzeniem w 2015 r. nowego systemu wsparcia bezpośredniego jak i nowych działań obszarowych PROW 2014-2020, wnioski o płatności zawierają więcej elementów i są bardziej pracochłonne. Wniosek Polski poparło 12 krajów UE.

    Podobna decyzja została podjęta w ubiegłym roku. Wówczas doprowadziło to do zmniejszenia odsetka wniosków, które objęte były sankcjami z powodu złożenia po terminie, jak też pozostawionych bez rozpatrzenia z powodu złożenia po upływie ostatecznego terminu. Mniej było również błędów we wnioskach.

    Wydłużenie o jeden miesiąc możliwości składania wniosków wychodzi naprzeciw oczekiwaniom polskich rolników i jest dla nich dużym ułatwieniem, ponieważ będą mieli oni więcej czasu na wypełnienie wniosków o dopłaty.

    Jednocześnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zachęca rolników, by nie czekali ze składaniem wniosków do ostatniej chwili. Pozwoli to na szybszą weryfikację dokumentów, da im czas na poprawę ewentualnych błędów i uzyskanie płatności w pełnej kwocie.

4 maja 2016 r.

MOŻNA JUŻ SKŁADAĆ WNIOSKI O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI OBSZAROWYCH ZA 2016 r.

Informujemy, że w okresie od 15 marca do 16 maja 2016 r. można składać w ARiMR wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2016 r. Producenci rolni, którzy złożą swoje wnioski w tym terminie, mogą liczyć na otrzymanie dopłat w należnej im wysokości. Kto nie zdąży złożyć wniosku w tym terminie, będzie miał jeszcze szanse zrobić to do 10 czerwca, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszane o 1%. Jeżeli producent rolny pomyli się, a błąd nie będzie dotyczył płatności związanych do zwierząt oraz płatności do zachowania zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, będzie  mógł złożyć korektę do wniosku bez żadnych konsekwencji finansowych do 31 maja. Zmiany dokonane po tym terminie spowodują zmniejszenie należnych płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.

W 2016 r. na realizację płatności bezpośrednich zostanie przeznaczona kwota ok. 3,4 mld euro.  Szacuje się, że na działania obszarowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (2014-2020) za rok 2016, czyli dopłaty ONW, płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007-2013), rolno-środowiskowo-klimatyczne, ekologiczne czy zalesieniowe, zostanie wypłacona kwota ok. 2,7 mld zł.

W roku 2016 na jednym formularzu wniosku można ubiegać się o przyznanie:

1.

płatności bezpośrednich, w tym:

-

jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dodatkowej,

-

płatności dla młodych rolników,

-

płatności w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją,

-

płatności niezwiązanej do tytoniu (płatność krajowa),

-

płatności do powierzchni uprawy buraka cukrowego,

-

płatności do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych,

-

płatności do powierzchni uprawy chmielu,

-

płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych,

-

płatności do powierzchni upraw owoców miękkich (truskawek lub malin),

-

płatności do powierzchni uprawy pomidorów,

-

płatności do powierzchni uprawy lnu,

-

płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych,

-

płatności do krów,

-

płatności do bydła,

-

płatności do owiec,

-

płatności do kóz;

2.

płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (PROW 2014-2020);

3.

płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), w tym kosztów transakcyjnych;

4.

płatności ekologicznej (PROW 2014-2020), w tym kosztów transakcyjnych;

5.

płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), w tym kosztów transakcyjnych;

6.

pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013);

7.

i po raz pierwszy od roku 2016 r.

premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020).

czytaj więcej

MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO

Informujemy, że Agencja Rynku Rolnego ogłosiła, iż w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zakupionego i/lub zużytego w terminie od dnia 15 lipca 2015 r. do dnia 15 czerwca 2016 r.

Przypominamy, że dopłata ta ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest udzielana na podstawie przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

    Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana przez np. ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje, producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć15.000 euro.

UWAGA:

W 2016 r. uległy zmianie zasady udzielania dopłat i należy zwrócić uwagę na to, że:

 • po zakończeniu terminu składania wniosków, do dnia 30 września Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek;

 • decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia RM;

 • w przypadku mieszanek zbożowych i pastewnych dopłatą zostaną objęte tylko te mieszanki, w skład których wchodzą jedynie nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany; jeżeli mieszanka, sporządzona we własnym zakresie w swoim składzie będzie zawierała składniki kwalifikowane (posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany) i takie, które nie posiadają ww. kategorii, tzw. nasiona niekwalifikowane, żaden ze składników tej mieszanki nie będzie mógł być objęty dopłatą;

 • obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty - [Dms_P1_f2] wersja 8.0 z 13.01.2016 r.

     Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w "Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie" wprowadzonych Zarządzeniem Nr 11/2016/Z Prezesa ARR z dnia 13.01.2016 r. Warunki uzyskania pomocy oraz wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej Agencji www.arr.gov.pl w zakładce "materiał siewny".

  18 stycznia 2016 r.

WARUNKI PRENUMERATY "BIULETYNU INFORMACYJNEGO" NA 2016 R.

   Cena prenumeraty "Biuletynu Informacyjnego" na 2016 r. nie uległa zmianie i wynosi 520 zł rocznie (w tym podatek VAT 8%). Pozostałe warunki prenumeraty przedstawiamy poniżej.

1.   W 2016 r. Krajowy Związek Rewizyjny RSP zamierza wydać 5-6 numerów "BIULETYNU INFORMACYJNEGO" w cyklu 2-3 miesięcznym.

2.   Spółdzielnie i organizacje zrzeszone w Krajowym Związku, które opłaciły wpisowe i składki członkowskie za cały okres przynależności do Związku, w tym również za 2015 r. oraz uregulują pierwszą ratę składki za 2016 r. w wysokości określonej w uchwale Nr 262/2015 Rady Krajowego Związku Rewizyjnego RSP z dnia 29.12.2015 r. (treść tej uchwały zamieszczamy poniżej w aktualnościach "Posiedzenie Rady i Zarządu Krajowego Związku"), ale nie mniejszej niż 520 zł - w terminie do 15 lutego 2016 r. - będą otrzymywały 1 komplet "BIULETYNU INFORMACYJNEGO" bezpłatnie.

3.  Pozostałe spółdzielnie i organizacje spółdzielcze mogą zamawiać prenumeratę "BIULETYNU INFORMACYJNEGO" na zasadach pełnej odpłatności. Warunkiem uzyskania prenumeraty jest dokonanie wpłaty w wysokości 520 zł za 1 komplet w terminie do 29 lutego 2016 r. na konto Krajowego Związku Rewizyjnego RSP:

PKO Bank Polski S.A. X/O w Warszawie

Nr 85 1020 1156 0000 7802 0062 1128

z podaniem na przelewie (przekazie):

>Prenumerata "Biuletynu Informacyjnego" 2016 r.<

4.   Docierający do naszego banku odcinek przelewu - przekazu oznacza złożenie zamówienia na prenumeratę i od tego momentu będziemy wysyłać "BIULETYN" do odbiorcy. Zwracamy uwagę, iż podstawowym warunkiem terminowego otrzymywania "BIULETYNU" jest podanie na przelewie - przekazie dokładnej nazwy i adresu pocztowego odbiorcy (kod pocztowy, województwo).

    Prenumeratorzy, po dokonaniu wpłaty składek lub opłaty za prenumeratę, otrzymają z Krajowego Związku faktury VAT z potwierdzeniem dokonanej wpłaty i przyjęcia zamówienia.

ZAPRASZAMY DO PRENUMERATY

12 stycznia 2016 r.

ZWOŁANO VI KONGRESU SPÓŁDZIELCZOŚCI

Informujemy, że Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej 16.12.2015 r. podjęło uchwałę o zwołaniu VI Kongresu Spółdzielczości w listopadzie (lub na początku grudnia) 2016 r. w Warszawie z udziałem delegatów spółdzielni i związków spółdzielczych wybranych na regionalnych (branżowych) zjazdach przedkongresowych. Pełny tekst uchwały ZO KRS do pobrania tutaj.

 

W celu przygotowania VI Kongresu Spółdzielczości, w tym określenia zasad i trybu wyboru delegatów z poszczególnych branż spółdzielczych, powołano Komitet Organizacyjny składający się z członków Prezydium Zgromadzenia Ogólnego i Zarządu KRS oraz przedstawicieli tych branż spółdzielczych, które nie mają w tych organach swoich reprezentantów.

 

Szczegółowe ustalenia dotyczące harmonogramu przeprowadzenia zjazdów przedkongresowych i wyboru na nich delegatów z rolniczej spółdzielczości produkcyjnej, dokonane zostaną po podjęciu przez ZO KRS uchwały w sprawie trybu i zasad wyboru delegatów na Kongres.

 

Przewiduje się, że powinno to nastąpić w pierwszej dekadzie kwietnia br. i po tym terminie - Krajowy Związek Rewizyjny RSP, wspólnie z regionalnymi związkami rewizyjnymi RSP, ustalą tryb dalszego postępowania w środowisku rolniczej spółdzielczości produkcyjnej.

 

Prawo uczestniczenia w zjazdach przedkongresowych mają przedstawiciele wszystkich spółdzielni i związków spółdzielczych (z wyjątkiem będących w likwidacji lub upadłości), którzy zostali wybrani przez rady nadzorcze swoich organizacji lub walne zgromadzenia - jeżeli statut tak stanowi.

 

W związku z powyższym apelujemy o dokonywanie w spółdzielniach wyboru 2 przedstawicieli na zjazdy przedkongresowe, zwłaszcza w tych jednostkach, w których statut uprawnia do tego wyłącznie walne zgromadzenia (lub zebranie przedstawicieli).

 

O dalszym trybie działań przedkongresowych informować będziemy na łamach "Biuletynu Informacyjnego" oraz na stronie internetowej Krajowego Związku Rewizyjnego RSP www.kzrrsp.pl

 

7 stycznia 2016 r.

POSIEDZENIE RADY I ZARZĄDU KRAJOWEGO ZWIĄZKU

W dniu 29 grudnia 2015 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady i Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego RSP.

    Tematyka posiedzenia dotyczyła głównie spraw wewnątrzorganizacyjnych i obejmowała m.in. zapoznanie się z informacją Zarządu o wynikach ekonomiczno-finansowych za 11 miesięcy br. i przewidywanym wykonaniu planu na 2015 r.

Plan przychodów został nieznacznie przekroczony (o ok. 8%), co przy jednoczesnym poniesieniu wydatków na poziomie 96% planowanych, oznacza zamknięcie roku dodatnim wynikiem finansowym.

Uwzględniając korzystne wyniki ekonomiczne za 2015 r. Rada na wniosek Zarządu, postanowiła utrzymać wysokość składek członkowskich w 2016 r. na poziomie obowiązującym w latach 2014-2015, podejmując w tej sprawie uchwałę w sprawie wysokości oraz trybu i terminu wnoszenia składek za 2016 r.

Pełna treść uchwały - kliknij tutaj.

Członkowie Rady zapoznali się również z informacją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. "Rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2007-2015" oraz zaakceptowali stanowisko Zarządu Krajowego Związku, wyrażone w piśmie skierowanym w dniu 18 grudnia 2015 r. do Krzysztofa Jurgiela - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach dialogu i współpracy z partnerami społecznymi, w sprawie wniosków i problemów dotyczących spraw będących przedmiotem działalności Krajowego Związku Rewizyjnego RSP.

W odrębnej części posiedzenia dokonano uroczystego podsumowania jubileuszowej XV Edycji Rankingu Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych za 2014 r. organizowanego przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy przy współudziale Krajowego Związku Rewizyjnego RSP i Krajowej Rady Spółdzielczej. W uroczystości uczestniczyli m.in.: przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej: Zygmunt Paśnik - Zastępca Prezesa i Adam Piechowski Dyrektor Spółdzielczego Instytutu Badawczego; przedstawiciele Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego z prof. dr hab. Andrzejem Kowalskim - Dyrektorem na czele oraz Prezesi Zarządów Spółdzielni wyróżnionych w XV Edycji Rankingu RSP za 2014 r. 

Prezes Zarządu - Jacek Staciwa dokonał ogólnego podsumowania XV Edycji Rankingu Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych za 2014 r., a mgr Marcin Adamski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przedstawił metodologię badań rankingowych oraz wnioski wypływające z tych badań.

Laureatom pierwszych 10 miejsc wręczono puchary i listy gratulacyjne. Wyróżnienia otrzymały:

-

za I miejsce

-

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Hopkie (woj. lubelskie) - puchar Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczeji list gratulacyjny od Rady i Zarządu KZR RSP;

-

za II miejsce

-

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Jutrzenka" Osiek (woj. wielkopolskie) - puchar Rady i Zarządu KZR RSP;

-

za III miejsce

-

Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne Baszewice (woj. zachodniopomorskie) - puchar Rady i Zarządu KZR RSP.

Za zajęcie miejsc od IV do X - pamiątkowe grawertony i listy gratulacyjne od Rady i Zarządu KZR RSP otrzymały:

- Spółdzielnia Produkcji Rolnej w Łaszczówce (woj. lubelskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Gronowice (woj. opolskie),

- Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Bądecz (woj. wielkopolskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Krzywej (woj. podlaskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Krzywiźnie (woj. opolskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Dorożkach (woj. podlaskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Rusocinie (woj. opolskie).

     Wręczenia pucharów i listów gratulacyjnych dokonali: prof. dr hab. Andrzej Kowalski - Dyrektor IERiGŻ-PIB, Adam Piechowski - Dyrektor SIB KRS oraz Zygmunt Paśnik - Przewodniczący Rady i Jacek Staciwa - Prezes Zarządu Krajowego Związku.

     Wyróżnionym Spółdzielniom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w następnych edycjach Rankingu RSP oraz w innych rywalizacjach krajowych i regionalnych.

Szczegółowe wyniki XV Edycji Rankingu za 2014 r. podajemy w zakładce Ranking RSP.

Szerzej o posiedzeniu Rady i Zarządu poinformujemy w najbliższym numerze "Biuletynu Informacyjnego".

30 grudnia 2015 r.

STAWKI PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH ZA 2015 R.

   Informujemy, że w dniu 7.10.2015 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenia określające stawki płatności bezpośrednich za 2015 r.

  Ustalone stawki płatności uwzględniają zaktualizowane dane dotyczące powierzchni zakwalifikowanej do płatności do ziemniaków skrobiowych, płatności do buraków cukrowych i płatności do pomidorów. W związku z tym stawki tych płatności zostały ustalone na nieznacznie niższym poziomie niż pierwotnie podano. Rozporządzenia oczekują na publikację w Dzienniku Ustaw. Planowany termin wejścia w życie rozporządzeń to 16 października 2015 r.

Stawki płatności bezpośrednich za 2015 r. wynoszą:

a) jednolita płatność obszarowa (JPO) - 453,70 zł/ha;

b) stawka płatności dodatkowej - 171,73 zł/ha (max. do 27 ha na gospodarstwo);

c) stawka płatności za zazielenienie - 304,31 zł/ha;

d) stawka płatności dla młodego rolnika - 258,97 zł/ha (płatna dodatkowo do 50 ha);

e) stawki płatności związane do zwierząt:

- płatność do bydła - 261,37 zł/szt. (do 30 szt.),

- płatność do krów - 314,28 zł/szt. (do 30 szt. samic),

- płatność do owiec - 116,56 zł/szt. samicy,

- płatność do kóz - 77,80 zł/szt. samicy;

f) stawki płatności związanych do powierzchni upraw:

- do chmielu - 2.336,53 zł/ha,

- do roślin wysokobiałkowych - 422 zł/ha (max. do 75 ha w plonie głównym),

- do ziemniaków skrobiowych - 1.387,12 zł/ha,

- do buraków cukrowych - 2.127,77 zł/ha,

- do pomidorów - 4.298,89 zł/ha,

- do owoców miękkich - 919,05 zł/ha,

- do lnu - 414,09 zł/ha,

- do konopi włóknistych - 572,49 zł/ha;

g) płatności niezwiązane do tytoniu - 4,76 zł/kg tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia oraz 3,32 zł/kgtytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia.

   Zgodnie z przepisami unijnymi (rozporządzenia nr 1306/2013), płatności bezpośrednie wypłaca się w okresie od dnia 1 grudnia roku złożenia wniosku do 30 czerwca następującego roku kalendarzowego, tj. od 1.12.2015 do 30.06.2016 r. W drodze odstępstwa w 2015 r. rozpoczęcie wypłat płatności, w formie zaliczek nastąpi w terminie wcześniejszym, tj. od 16 października do 1 grudnia. Przyznawane będą z urzędu (nie jest potrzebny dodatkowy wniosek), na terytorium całego kraju. Zaliczkami, w wysokości 50% objęte będą: jednolita płatność obszarowa - ok. 227 zł/ha; płatność dodatkowa - ok. 86 zł/ha; płatność do roślin wysokobiałkowych - 211 zł/ha oraz płatność do owoców miękkich - ok. 460 zł/ha.

   Zaliczki będą wypłacane rolnikom, którzy nie zostali objęci kontrolami na miejscu i do których nie mają zastosowania zmniejszenia, wykluczenia i inne kary administracyjne oraz odliczenia, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1551).

8 października 2015 r.

DOPŁATY BEZPOŚREDNIE ZA 2015 R. BĘDĄ NALICZANE WEDŁUG KURSU 4,2448 ZŁ ZA 1 EURO

    Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Europejski Bank Centralny w dniu 30 września 2015 r. ogłosił oficjalny kurs euro, zgodnie z którym będą przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2015 r. Kurs ten wynosi 4,2448 złotych za 1 euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w których oficjalną walutą nie jest euro.    

    W tym roku przyjęty kurs przeliczeniowy jest korzystniejszy niż w roku ubiegłym, kiedy wynosił on 4,1776 zł za euro. Kurs ten jest wyższy o 0,0672 zł. Łączna kwota przeznaczona z budżetu UE na dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2015 r. wynosi ok. 3,36 mld euro, tj. około 14,26 miliarda złotych. Dodatkowo z budżetu krajowego na "płatność niezwiązaną do tytoniu" została przeznaczona kwota w wysokości 153,21 mln zł.

Wstępne szacowane stawki płatności za 2015 r. będą wynosić:

a) jednolita płatność obszarowa (JPO) - 453,70 zł/ha;

b) stawka płatności za zazielenienie - 304,31 zł/ha;

c) stawka płatności dodatkowej - 171,73 zł/ha (max. do 27 ha na gospodarstwo);

d) stawka płatności dla młodego rolnika - 258,97 zł/ha (płatna dodatkowo do 50 ha);

e) stawki płatności związane do zwierząt:

- płatność do bydła - 261,37 zł/szt. (do 30 szt.),

- płatność do krów - 314,28 zł/szt. (do 30 szt. samic),

- płatność do owiec - 116,56 zł/szt. samicy,

- płatność do kóz - 77,80 zł/szt. samicy;

f) stawki płatności związanych do powierzchni upraw:

- do roślin wysokobiałkowych - 422 zł/ha (max. do 75 ha w plonie głównym),

- do ziemniaków skrobiowych - 1.408,40 zł/ha,

- do buraków cukrowych - 2.151,01 zł/ha,

- do pomidorów - 4.340,57 zł/ha,

- do chmielu - 2.336,53 zł/ha,

- do owoców miękkich - 919,05 zł/ha,

- do lnu - 414,09 zł/ha,

- do konopi włóknistych - 572,49 zł/ha;

g) płatności niezwiązane do tytoniu - 4,76 zł/kg (w 2014 r. - 4,53 zł/kg)tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia oraz 3,32 zł/kg (w 2014 r. - 3,18 zł/kg) tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia.

   Szczegółowe stawki płatności bezpośrednich za 2015 r. zostaną opublikowane w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

   Zgodnie z przepisami unijnymi (rozporządzenia nr 1306/2013), płatności bezpośrednie wypłaca się w okresie od dnia 1 grudnia roku złożenia wniosku do 30 czerwca następującego roku kalendarzowego, tj. od 1.12.2015 do 30.06.2016 r. W drodze odstępstwa w 2015 r. rozpoczęcie wypłat płatności może nastąpić w terminie wcześniejszym, tj. od 16 października, jako zaliczki. Zaliczkami, w wysokości 50% objęte będą: jednolita płatność obszarowa; płatność dodatkowa; płatność do roślin wysokobiałkowych oraz płatność do owoców miękkich.

1 października 2015 r.

KRAJOWE OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA SPÓŁDZIELCZOŚCI W WARSZAWIE

W dniu 24 czerwca br. w Galerii Porczyńskich w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości przypadającego 1 lipca.

Święto to, proklamowane przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy, obchodzone jest na świecie od 1923r, a podstawowym jego celem jest m.in. umacnianie solidarności spółdzielczej oraz popularyzacja idei spółdzielczości. W Polsce obchody spółdzielczego święta organizowane są od 1995 r. na podstawie uchwały Parlamentu RP.

Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem "Wybierając spółdzielnię - wybierasz równość".

Na uroczystość w Warszawie przybyli spółdzielcy z całego kraju, w tym również reprezentujący środowisko RSP, samorządowcy, przedstawiciele firm współpracujących ze spółdzielczością i sympatycy ruchu spółdzielczego. Uczestniczyli również m.in.: Leszek Miller - Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej; Posłowie na Sejm RP: Marek Gos (PSL) - Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego; Romuald Ajchler (SLD) - Zastępca Przewodniczącego tej Komisji; Waldemar Witkowski - Przewodniczący Unii Pracy; Wiesława Taranowska - Wiceprzewodnicząca OPZZ; Tadeusz Chwałka - Przewodniczący Forum Związków Zawodowych; Cezary Kazimierczak - Prezes Zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców; Henryk Cichecki - Członek Zarządu Polskiego Radia SA; Dariusz Grabowski - Prezes Stowarzyszenia Klubu Inteligencji Polskiej; Elżbieta Mączyńska - Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

W ramach tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości ogłoszone zostały wyniki prestiżowych konkursów organizowanych przez Krajową Radę Spółdzielczą i Magazyn "Tęcza Polska".

Z satysfakcją informujemy, że w gronie tegorocznych laureatów znaleźli się przedstawiciele rolniczej spółdzielczości produkcyjnej, którzy otrzymali następujące honorowe tytuły oraz statuetki:

"Oskar Spółdzielczości Polskiej"

Romuald AJCHLER

-

Poseł na Sejm RP, wieloletni działacz rolniczej spółdzielczości produkcyjnej, obrońca polskiego ruchu spółdzielczego;

Leszek SUŁEK

-

Prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej "Przełom" w Linowie (woj. kujawsko-pomorskie);

"Menadżer Spółdzielca"Bernard RADLOK

-

Prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kuniowie (woj. opolskie);

"Prymus 2015"Piotr GRABUŚ

-

Prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Krzywiźnie (woj. opolskie);

Zbigniew KOTOWSKI

-

Prezes Zarządu Rolniczo-Wytwórczego Kombinatu Spółdzielczego im. Antoniego Paśki w Dębnie (woj. podkarpackie);

"Złoty Laur Spółdzielczości 2015"


Krzysztof KOKOSZKIEWICZ

-

b. wieloletni Prezes, a obecnie doradca Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.

Nagrodzonym Spółdzielcom gratulujemy uzyskanych wyróżnień spółdzielczych oraz dziękujemy za wysiłek i zaangażowanie w promowanie naszego środowiska i spółdzielczej formy gospodarowania.

Szerszą relację z uroczystego spotkania spółdzielczego zamieszczamy w "Biuletynie Informacyjnym" Nr 3 z br.

ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU I RADY KRAJOWEGO ZWIĄZKU

     Informujemy, że od dnia 3 kwietnia 2014 nastąpiły zmiany w składzie osobowym Zarządu i Rady Krajowego Związku Rewizyjnego RSP.

     Obowiązki Prezesa Zarządu sprawuje Jacek STACIWA - dotychczasowy Członek Zarządu, a Wiceprezesa Zarządu - Władysław KOŁODZIEJ, dotychczasowy  Sekretarz Rady. Zastępcą Prezesa Zarządu, jak dotychczas jest Zdzisław MENDAK.   

     W związku z powołaniem Władysława Kołodzieja na funkcję Wiceprezesa Zarządu Krajowego Związku i złożoną rezygnacją, wygaszono jego mandat członka Rady.

     Zgodnie ze statutem w skład Rady wszedł Marian MATEJCZUK, delegat Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Rolniczej w Katowicach, który w wyborach Rady, dokonanych na VI Krajowym Zjeździe Delegatów Członków KZRRSP w dniu 27 listopada 2013 r. uzyskał największą liczbę głosów spośród kandydatów, którzy nie weszli do Rady.

     Powyższe zmiany nastąpiły na posiedzeniu Rady w dniu 26 marca 2014 r., w wyniku złożonej przez Krzysztofa Kokoszkiewicza rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu KZRRSP.

     Szerszą informację o dokonanych zmianach w składach osobowych Zarządu, Rady, Prezydium Rady oraz Komisji Rewizyjnej zamieścimy w najbliższym "Biuletynie Informacyjnym" Nr 1-2/2014.

 

VI Krajowy Zjazd Krajowego Związku Rewizyjnego RSP

     W dniu 27 listopada 2013 r. w Warszawie - Miedzeszynie odbył się VI Krajowy Zjazd Delegatów Członków Krajowego Związku Rewizyjnego RSP.

   Głównym celem Krajowego Zjazdu, w którym uczestniczyło 96 delegatów reprezentujących 86 spółdzielni i regionalnych związków rewizyjnych (tj. 63,2% ogólnej liczby jednostek zrzeszonych w Krajowym Związku), było podsumowanie działalności Krajowego Związku w latach 2009-2012 oraz wybór członków Rady na następną kadencję.

   Przyjęto również "Program działania Krajowego Związku Rewizyjnego RSP w latach 2013-2017" - kliknij tutaj.

   Grupie wyróżniających się Spółdzielcom wręczono odznaki "Zasłużony dla Rolnictwa" i 'Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego" oraz wyróżnienia w Konkursach organizowanych przez Krajową Radę Spółdzielczą i Magazyn "Tęcza Polska": "Oskar Polskiej Spółdzielczości"; "Menadżer Spółdzielca" i "Prymus 2013".

   Oprócz delegatów w Krajowym Zjeździe uczestniczyli goście reprezentujący m.in. Sejm RP, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajową Radę Spółdzielczą i Krajowe związki spółdzielcze, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej , agencje rolnicze, branżowe związki rolnicze oraz przedstawiciele nauki i dziennikarze.

   W wyniku tajnego głosowania członkami 17-osobowej Rady Krajowego Związku Rewizyjnego RSP wybrani zostali:

1.Kazimierz CZAPIEWSKI,

2.Jan FILIPOWIAK,

3.Zbigniew HERZBERG,

4.Władysław KOŁODZIEJ,

5.Teresa KOŚMICKA,

6.Józef ŁOPUCH,

7.Zdzisław MAJOWICZ,

8.Franciszek MIŚKÓW,

9.Zygmunt PAŚNIK

10.Andrzej PRZEBIEROWSKI,

11.Bernard RADLOK,

12.Katarzyna STEFANIAK,

13.Leszek SUŁEK,

14.Anna ŚWIERGUŁA-ZĘBALA,

15.Mieczysław TABISZEWSKI,

16.Janusz WESOŁOWSKI,

17.Józef WRONA.

   Wybory członków Prezydium Rady przeprowadzone zostaną na pierwszym w bieżącej kadencji posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. w Warszawie.

   Szerszą relację z obrad VI Krajowego Zjazdu oraz podjęte na nim uchwały, zamieścimy w nr 6/2013 "Biuletynu Informacyjnego".

   Galeria zdjęć - kliknij

Zwiększony zakres kontroli wymogów wzajemnej zgodności

    Dotychczas polscy producenci rolni, w ramach "Zasad wzajemnej zgodności" (Cross compliance) zobowiązani byli do przestrzegania: od 1 stycznia 2009 r., wymogów z obszaru A - związanych z ochroną środowiska naturalnego oraz identyfikacją i rejestracją zwierząt; od 1 stycznia 2011 r., z obszaru B - dotyczących zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt oraz zdrowotności roślin. Natomiast od 1 stycznia 2013 r. w Polsce obowiązują również zasady wzajemnej zgodności dotyczące obszaru C, czyli dbania o tzw. dobrostan zwierząt i obejmują posiadaczy wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich, takich, jak: koniowate - koń i osioł; bydło - bydło domowe i bawoły; jeleniowate - jeleń szlachetny, jeleń sika i daniel utrzymywane w warunkach fermowych w celu pozyskania mięsa lub skór, jeżeli pochodzą z chowu lub hodowli zamkniętej, o których mowa w przepisach prawa łowieckiego, albo chowu lub hodowli fermowej; świnie, owce, kozy, drób: kura, kaczka, kaczka piżmowa, gęś, gęś garbonosa, indyk, przepiórka japońska, perlica oraz utrzymywany w warunkach fermowych - struś; zwierzęta futerkowe - lis pospolity, lis polarny, norka amerykańska, tchórz, jenot, nutria, szynszyl i królik, utrzymywanych w celu produkcji surowca dla przemysłu futrzarskiego, mięsnego i włókienniczego.

czytaj więcej

Wpłaty na PFRON nie dotyczą członków RSP

     W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Krajowego Związku, czy słusznie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wzywa rolnicze spółdzielnie produkcyjne do dokonywania wpłat na PFRON wyjaśniamy, co następuje:

     Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; Nr 171, poz. 1016; Nr 209, poz. 1243 i 1244; Nr 291, poz. 1701 oraz z 2012 r. poz. 986), do dokonywania wpłat na PFRON zobowiązany jest pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

     Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, że obowiązek ten dotyczy wyłącznie pracodawców, którymi są zgodnie z art. 3 Kodeksu pracy - jednostki organizacyjne i osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają one pracowników.

     W związku z tym, obowiązku dokonywania wpłat na PFRON nie mają te rolnicze spółdzielnie produkcyjne, w których pracę wykonują wyłącznie członkowie i ich domownicy oraz kandydaci na członków.

czytaj więcej

archiwum aktualności