Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)
  • Członkowie
  • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 19 marca 1999 r.

 

w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych

i Krajowej Rady Spółdzielczej.

 

(Dz. U. Nr 30, poz. 290.)

 

 

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 27 lit. a) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646; z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627; z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704; z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 34, poz. 146, Nr 90, poz. 405, Nr 137, poz. 639 i Nr 147, poz. 686; z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 28, poz. 153, Nr 79, poz. 484, Nr 96, poz. 592, Nr 107, poz. 685, Nr 118, poz. 754, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776 i 777, Nr 137, poz. 926, Nr 139, poz. 932-934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 60, poz. 383, Nr 108, poz. 685, Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 931 i Nr 162, poz. 1112 i 1121) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1.  Górną granicę składek płaconych przez organizacje spółdzielcze, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, określa się:

1)   w przypadku składek na rzecz związków rewizyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej innej niż działalność wymieniona w art. 240 § 3 pkt 1-5 ustawy z dnia 18 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 i Nr 133, poz. 654; z 1996 r. Nr 5, poz. 32, Nr 24, poz. 110 i Nr 43, poz. 189 oraz z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 111, poz. 723 i Nr 121, poz. 769 i 770) - w wysokości obliczonej w stosunku do kwoty osiągniętego przychodu w poprzednim roku podatkowym, zgodnie z poniższą tabelą:

 

kwota rocznego przychodu

górna wysokość składki rocznej

ponad

do

 

1 000 000 zł

   0,4%

 1 000 000 zł

3 000 000 zł

   4 000 zł + 0,3% nadwyżki ponad l 000 000 zł

 3 000 000 zł

 

 10 000 zł + 0,1% nadwyżki ponad 3 000 000 zł,

 jednak nie więcej niż 30 000 zł

 

 

 

 

                   2)     w przypadku składek na rzecz związków rewizyjnych innych niż wymienione w pkt l - w wysokości 170 zł miesięcznie,

3)     w przypadku składek na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej - w wysokości 30 zł miesięcznie.

2.   W przypadku organizacji spółdzielczych zarejestrowanych w ciągu roku podatkowego górną granicę składek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów oblicza się zgodnie z ust. 1 i z uwzględnieniem kwoty faktycznie osiągniętego przychodu w danym roku.

3.   Górna granica składek, określona w ust. l, dotyczy tylko składek na rzecz organizacji, do których przynależność spółdzielni nie jest obowiązkowa.

 

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.

 

 

O nas

Cele i zadania KZRRSP skład Rady skład Zarządu

Dokumenty

Statut, programy działania, wzory uchwał i deklaracji

Członkowie KZRRSP

Jak zostać członkiem KZRRSP, uchwały, rozporządzenia, Wykaz członków KZRRSP

Lustracja

Uchwały zgromadzenia ogólnego KZRRSP, Kodeks Etyki Lustratora

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia, przepisy wykonawcze

Wydawnictwa

Informacje na temat Biuletynu Informacyjnego, spisy treści, inne wydawnictwa

Ranking RSP

Wyniki rankingów Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych od roku 2006