Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

UCHWAŁA ZARZĄDU 123/2020 W SPRAWIE PRZYJĘCIA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

UCHWAŁA Nr 123/2020 Zarządu Krajowego Związku RewizyjnegoRolniczych Spółdzielni Produkcyjnych z dnia 16 września 2020 r.

 

UCHWAŁA Nr 123/2020

Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego

Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych

z dnia 16 września 2020 r.

 

w sprawie:  przyjęcia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych.

 

 

      Na podstawie § 29 pkt 1 Statutu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uchwala, co następuje:

§ 1

      Wprowadza się do stosowania w Krajowym Związku Rewizyjnym Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych  „Politykę bezpieczeństwa danych osobowych” wraz z załącznikami, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2     

            Upoważnia się Prezesa Zarządu do podejmowania czynności i podpisywania dokumentów wynikających z postanowień „Polityki”, o której mowa w § 1.

 § 3

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

              Prezes Zarządu                                Zastępca Prezesa Zarządu                   Wiceprezes Zarządu

        /-/ Krzysztof Kokoszkiewicz                            /-/ Leszek Sułek                          /-/ Stefan Kaszubski 

 

Załączniki:

 1. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych - PDF 

 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - dla członków organów związku - PDF

 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - dla kontrahentów – prelegentów/lustratorów/świadczeniobiorców - PDF

 4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - dla uczestników seminariów - PDF

 5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - dla kandydatów na pracowników - PDF 

 6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - dla pracowników i zleceniobiorców - PDF