Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)
  • Lustracja
  • Uchwała nr 10/2020 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Trybu i zasad przeprowadzania lustracji organizacji spółdzielczych

UCHWAŁA Nr 10/2020 ZGROMADZENIA OGÓLNEGO KRAJOWEJ RADY SPÓŁDZIELCZEJ Z DNIA 7 LIPCA 2020 r. W SPRAWIE PRZYJĘCIA TRYBU I ZASAD PRZEPROWADZANIA LUSTRACJI ORGANIZACJI SPÓŁDZIELCZYCH

 

Uchwała nr  10/2020

Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej

z dnia 7 lipca 2020 roku 

w sprawie przyjęcia Trybu i Zasad Przeprowadzania Lustracji Organizacji Spółdzielczych

 

Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej na podstawie § 7 Statutu Krajowej Rady Spółdzielczej (M.P. z 1996 r., nr 7, poz. 86) postanawia, co następuje:

§ 1

Uchwala się Tryb i Zasady Przeprowadzania Lustracji Organizacji Spółdzielczych, które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Spółdzielcze związki rewizyjne dostosują własne regulacje w sprawie lustracji do wymogów niniejszego Trybu i Zasad Przeprowadzania Lustracji Organizacji Spółdzielczych w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały przez Zgromadzenie Ogólne KRS i przekażą je do Krajowej Rady Spółdzielczej.

§ 3

Traci moc Instrukcja o lustracji organizacji spółdzielczych zatwierdzona Uchwałą nr 9/2010 Zgromadzenia Ogólnego KRS z dnia 1.07.2010 r. z dniem 31.12.2020 r. 

§ 4

Tryb i Zasady Przeprowadzania Lustracji Organizacji Spółdzielczych wchodzą w życie z dniem 1.01.2021 r.

 

Sekretarz                                                       Przewodniczący

Zgromadzenia Ogólnego                              Zgromadzenia Ogólnego

Krajowej Rady Spółdzielczej                       Krajowej Rady Spółdzielczej

/Maciej Palej/                                                /dr Jerzy Jankowski/

 

Załącznik do uchwały nr 10/2020 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 7 lipca 2020 r. - w formacie PDF  pobierz

O nas

Cele i zadania KZRRSP skład Rady skład Zarządu

Dokumenty

Statut, programy działania, wzory uchwał i deklaracji

Członkowie KZRRSP

Jak zostać członkiem KZRRSP, uchwały, rozporządzenia, Wykaz członków KZRRSP

Lustracja

Uchwały zgromadzenia ogólnego KZRRSP, Kodeks Etyki Lustratora

Wydawnictwa

Informacje na temat Biuletynu Informacyjnego, spisy treści, inne wydawnictwa

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia, przepisy wykonawcze