Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

UCHWAŁA RADY W SPRAWIE ZWOŁANIA VII KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW

UCHWAŁA Nr 273/2016

Rady Krajowego Związku Rewizyjnego

Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych

z dnia20 grudnia 2016 r.

w sprawie:   zwołania VII Krajowego Zjazdu Delegatów Członków Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 17 statutu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych uchwala się, co następuje:

  • 1

Zaleca się Zarządowi Krajowego Związku zwołanie VII Krajowego Zjazdu Delegatów Członków Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w IV kwartale 2017r., jednak nie później niż do dnia 31 maja 2018 r.

  • 2

Zarząd Krajowego Związku określi termin, miejsce i porządek obrad VII Krajowego Zjazdu Delegatów oraz zawiadomi o tym członków w terminach przewidzianych w statucie Krajowego Związku.

  • 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego Rady

Przewodniczący Rady

/-/ Leszek Sułek

/-/ Zygmunt Paśnik