Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

ZAWIADOMIENE O ZWOŁANIU VII KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW

Zgodnie z § 21 ust. 1 i § 22 Statutu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Warszawie, Zarząd

z w o ł u j e

na dzień 30 listopada 2017 r. o godz. 1000

VII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW CZŁONKÓW KZR RSP.

Obrady Zjazdu odbędą się w Hotelu Gromada Warszawa - Centrum (d. Dom Chłopa), Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zjazdu.
 2. Wybór Prezydium Zjazdu.
 3. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad.
 4. Wybór Komisji Zjazdowych:
  • mandatowo-skrutacyjnej,
  • wyborczej,
  • uchwał i wniosków.
 5. Wręczenie odznak honorowych i spółdzielczych.
 6. Sprawozdania z działalności Rady i Zarządu Krajowego Związku w latach 2013-2016 oraz przedstawienie projektu programu działania w latach 2017-2020.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w latach 2013-2016 oraz przedstawienie wniosków z lustracji Krajowego Związku przeprowadzonej w 2017 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady oraz ustalenie listy kandydatów na członków Rady Krajowego Związku.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności w latach 2013-2016 oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu Krajowego Związku.
 11. Wybory członków Rady Krajowego Związku.
 12. Przyjęcie programu działania Krajowego Związku w latach 2017-2020.
 13. Podjęcie uchwały określającej najwyższą sumę zobowiązań Krajowego Związku.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie wniosków Rady, Zarządu i organizacji zrzeszonych w Krajowym Związku.
 15. Wolne wnioski i zamknięcie obrad Zjazdu.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami art. 38 § 1 pkt 12 ustawy - Prawo spółdzielcze oraz § 19 ust. 2 statutu Krajowego Związku, warunkiem uczestnictwa w VII Krajowym Zjeździe z głosem decydującym jest przedłożenie w sekretariacie Zjazdu uchwały Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) o wyborze delegata Spółdzielni na Krajowy Zjazd wraz z jego ankietą personalną (wzory tych dokumentów są dostępne na stronie internetowej Krajowego Związku).

Informujemy, że Delegaci mogą zapoznać się z protokółem lustracji Krajowego Związku za lata 2013-2016 w jego Biurze, w dniach od 13 do 23 listopada 2017 r. - w godzinach urzędowania, tj. od 730 do 1530.

Zgodnie z § 22 ust. 2 statutu Krajowego Związku jego członkowie mogą zgłaszać dodatkowe sprawy do porządku obrad Zjazdu nie później niż na 2 tygodnie przed terminem Zjazdu.

PREZES ZARZĄDU
/-/ Jacek Staciwa