Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)
  • V KONGRES SPÓŁDZIELCZOŚCI
  • UCHWAŁA W SPRAWIE ZASAD FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ RADY SPÓŁDZIELCZEJ PRZEZ ORGANIZACJE SPÓŁDZIELCZE W LATACH 2013-2016

UCHWAŁA W SPRAWIE ZASAD FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ RADY SPÓŁDZIELCZEJ PRZEZ ORGANIZACJE SPÓŁDZIELCZE W LATACH 2013-2016

Uchwała nr 16/2012

V Kongresu Spółdzielczości

z dnia 28 listopada 2012 r.

 

w sprawie zasad finansowania działalności

Krajowej Rady Spółdzielczej przez organizacje spółdzielcze

w latach 2013-2016

 

V Kongres Spółdzielczości - na podstawie art. 258a ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 188, poz.1848, z późn.zm.) - uchwala, co następuje:

1.   Działalność Krajowej Rady Spółdzielczej w latach 2013-2016 finansowana będzie ze składek organizacji spółdzielczych (spółdzielni i związków spółdzielczych), obliczanych w stosunku do kwoty osiągniętego przychodu w poprzednim roku kalendarzowym, zgodnie z poniższą tabelą:

Kwota

rocznego

przychodu

Wysokość składki

miesięczna

Roczna

do 1.500.00 zł

30 zł

360 zł

 

ponad 1.500.000 zł

30 zł + 1,50 zł od każdych pełnych 100.000 zł ponad 1.500.000 zł, jednak nie więcej niż 40 zł

360 zł + 18 zł od każdych pełnych 100.000 zł ponad 1.500.000 zł, jednak nie więcej niż 480 zł

 

Wysokość składki określona w tabeli może być podwyższona decyzją Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.

2.  Składki, o których mowa w pkt.1 stanowią w organizacjach spółdzielczych koszt uzyskania przychodu do wysokości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 290) w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej tj. do kwoty 360,00 zł.

3.   W przypadku organizacji spółdzielczych powstałych w trakcie roku kalendarzowego, wysokość składki oblicza się według zasad określonych w pkt.1 w stosunku do faktycznie osiągniętego przychodu w danym roku.

4.     Składki obliczone według zasad, o których mowa uprzednio, organizacje spółdzielcze przekazują do Krajowej Rady Spółdzielczej w wymiarze rocznym do dnia 15 lutego każdego roku.

5.   Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej może na wniosek organizacji spółdzielczej podjąćdecyzję o zawieszeniu bądź odroczeniu płacenia składek - po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej Krajowej Rady Spółdzielczej.

6.   Uzasadnienie do rekomendacji wariantu II Uchwały nr 16/2012 V Kongresu Spółdzielczości w sprawie zasad finansowania działalności Krajowej Rady Spółdzielczej przez organizacje spółdzielcze jest następujące. Proponowany wariant wyższej składki jest naturalnąkonsekwencją przyjęcia Uchwały nr12/2012 w części III dotyczącej zadań dla spółdzielni i struktur ponadpodstawowych polskiego ruchu spółdzielczego w latach 2013-2016, a więc także Krajowej Rady Spółdzielczej oraz części IV dotyczącej zadań dla samego Zgromadzenia Ogólnego i Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, w szczególności:

Po pierwsze - podjęcia działań informacyjno-promocyjnych i naukowych na temat idei spółdzielczej, aktualnych problemów i uwarunkowań dalszego funkcjonowania i rozwoju spółdzielczości;

Po drugie - rozwiązywania problemów strategicznych dla całej spółdzielczości, w tym wdrażania nowych mechanizmów pieniężnych;

Po trzecie - utworzenia przy Krajowej Radzie Spółdzielczej Systemu Centralnej Informacji Spółdzielczej, a w konsekwencji Elektronicznej Platformy Handlu i Współpracy (to jest wymóg nowoczesności i czasów, w których żyjemy i od tego nie uciekniemy);

Po czwarte - do inicjowania różnych przedsięwzięć i współpracy między spółdzielniami różnych branż oraz dla celów szkoleniowych, przez przedstawicielstwa Krajowej Rady w każdym województwie;

Po piąte - opracowania Kodeksu Prawa Spółdzielczego i wielu innych przyjętych w tej uchwale zadań;

Po szóste - dotychczasowa stawka została ustalona na I Kongresie w 1995 r. i nie była do tej pory waloryzowana.

7.     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

         Sekretarz                                                    Przewodniczący

            V Kongresu Spółdzielczości                          V Kongresu Spółdzielczości

                /-/ Tadeusz Orczykowski                                          /-/ Jerzy Nizioł