Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)
  • VI KONGRES SPÓŁDZIELCZOŚCI
  • UCHWAŁA W SPRAWIE ZASAD FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ RADY SPÓŁDZIELCZEJ PRZEZ ORGANIZACJE SPÓŁDZIELCZE W LATACH 2017-2020

UCHWAŁA W SPRAWIE ZASAD FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ RADY SPÓŁDZIELCZEJ PRZEZ ORGANIZACJE SPÓŁDZIELCZE W LATACH 2017-2020

Uchwała nr 13/2016

VI Kongresu Spółdzielczości

z dnia 13 grudnia 2016 r.

w sprawie  zasad finansowania działalności Krajowej Rady Spółdzielczej przez organizacje spółdzielcze w latach 2017-2020

VI Kongres Spółdzielczości - na podstawie art. 258a ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 21 z dnia 2016.01.07) - uchwala co następuje:

1.      Działalność Krajowej Rady Spółdzielczej w latach 2017-2020 finansowana będzie ze składek organizacji spółdzielczych (spółdzielni i związków spółdzielczych) w wysokości 550 zł. rocznie.

2.      Wysokość składki może być podwyższona decyzją Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.

3.      Składki organizacje spółdzielcze przekazują do Krajowej Rady Spółdzielczej w wymiarze rocznym do dnia 15 lutego każdego roku.

4.      Składki, o których mowa w pkt.1 stanowią w organizacjach spółdzielczych koszt uzyskania przychodu do wysokości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 30, poz.290) w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej tj. do kwoty 360,00 zł.

5.      W przypadku organizacji spółdzielczych powstałych w trakcie roku kalendarzowego, wysokość składki nalicza się od 1 stycznia następnego roku.

6.      Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej może na wniosek organizacji spółdzielczej podjąć decyzję o zawieszeniu bądź odroczeniu płacenia składek - po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej Krajowej Rady Spółdzielczej.

7.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

Sekretarz

VI Kongresu Spółdzielczości

/-/ Mieczysław Grodzki

Przewodniczący

VI Kongresu Spółdzielczości

/-/ Jerzy Nizioł